Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa

Zadania i uprawnienia Naczelników Wydziałów Starostwa określa rozdział IV Regulaminu Organizacyjnego Starostwa


Rozdział IV

ZADANIA I UPRAWNIENIA WSPÓLNE DLA NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW

§ 21
 • • Naczelnicy wydziałów prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Zarządu i Starosty.
 • • Naczelnicy wydziałów odpowiadają wobec Starosty za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.

 • • W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady, Zarządu i Starosty, naczelnicy wydziałów działają samodzielnie w granicach zadań należących do kierowanego wydziału.


§ 22
Naczelnicy wydziałów upoważnieni są do wydawania dyspozycji uruchamiania przyznanych środków budżetowych na realizację zadań prowadzonych przez wydziały na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 23
 • • Naczelnicy wydziałów i ich zastępcy upoważnieni są na podstawie pisemnego upoważnienia do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziału.
 • • Cofnięcie upoważnienia następuje na piśmie przez doręczenie osobie której ono dotyczy.

 • • Na wniosek naczelnika wydziału upoważnienie o którym mowa w ust. 1 może być udzielone kierownikom referatów lub poszczególnym pracownikom. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 24
Do podstawowych zadań naczelników wydziałów należy:
 • • Organizowanie wykonywania zadań wydziału wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń Starosty, uchwał Rady i Zarządu.
 • • Opracowanie planów finansowych do projektu budżetu powiatu w części dotyczącej zadań wydziału.

 • • Bieżąca kontrola wykonywania zadań finansowych ze środków będących w dyspozycji wydziału.

 • • Zapewnienie opracowania sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej wydziału.

 • • Przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty, Zarządu, Rady i jej Komisji.

 • • Przygotowywanie dla potrzeb Starosty, Zarządu, organów nadzoru oraz w celu przedłożenia Radzie i jej komisjom projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych wydziałowi.

 • • Zapewnienia terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości wydziału.

 • • Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości wydziału.

 • • Zapewnienie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 • • Zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu pracy Starostwa, a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej.

 • • Wykonywanie nałożonych zadań obronnych.

 • • Współdziałanie z innymi wydziałami i z jednostkami organizacyjnymi powiatu służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań powiatu, a także z Samorządowym kolegium Odwoławczym organami administracji rządowej i samorządowej szczebla gminnego oraz innymi jednostkami realizującymi zadania społeczno - gospodarcze na rzecz powiatu.

 • • Usprawnianie organizacji i form pracy wydziałów.

 • • Rozpatrywanie, załatwianie w porozumieniu z Biurem Rady interpelacji i wniosków radnych.

 • • Prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu.

 • • Współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały.

 • • Programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów.

 • • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

 • • Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

 • • Współdziałanie w zakresie akcji kurierskiej.


§ 25
Naczelnicy wydziałów uprawnieni są do:
 • • Reprezentowania wydziału na zewnątrz.
 • • Wydawania poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonania przez pracowników wydziału.

 • • Wnioskowania o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami wydziału.

 • • Wnioskowania w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników wydziału.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-17 09:36:19
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-17 09:36:19
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:21:34
Ilość wyświetleń:1470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij