Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Procedura nr SP / ArB - 1

Skrócony opis sprawy:
Pozwolenie na budowę ( wykonanie obiektu budowlanego, odbudowa obiektu budowlanego, rozbudowa obiektu budowlanego, nadbudowa obiektu budowlanego, przebudowa obiektu budowlanego ).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w tej sprawie w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( art. 32 ust. 4 pkt. 1 ) - załączony druk wniosku.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane ( art. 32 ust. 4 pkt. 2 ; art. 33 ust. 2 pkt. 2 ).
3. Prawomocną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Urząd Miejski lub Gminy właściwy miejscowo, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( art. 33 ust. 2 pkt. 3).
4. Kompletny projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, wykonany zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 ) w 4 egzemplarzach.
5. Ksero uprawnień projektanta + ksero zaświadczenia (aktualne na dzień wykonania projektu) , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane ( art. 33 ust. 2 pkt. 1 ).
6. Stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych ( art. 34 ust. 3 pkt. 3 pkt. 3a ).
6a. Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych ( art.34, ust. 3 pkt.3b ).
7. W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ( art. 34 ust. 3 pkt. 4 ).
8. Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej ( Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Architektury i Budownictwa, budynek nr 8 , pok. 9.

Termin i sposób załatwienia:
Załatwienie sprawy w terminie zgodnym z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, sprawa zostanie zakończona decyzją Starosty Krotoszyńskiego.

Podstawa prawna:
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 , z późniejszymi zmianami),
Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ),
ustawa z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( jednolity tekst -Dz. U. z 2004 Nr 253 poz. 2532 ).

Tryb odwoławczy:
Służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu ( Delegatura w Kaliszu ) za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego.
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł (+0,5 zł za każdy załącznik ) znaczkiem skarbowym, zgodnie z wymogami określonymi w art. 1 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej ( jednolity tekst - Dz. U. z 2004 Nr 253 poz. 2532 ).

Inne informacje:
W trakcie postępowania organ może nałożyć w drodze postanowienia obowiązek dostarczenia innych dowodów umożliwiających rozstrzygniecie ewentualnych zagadnień spornych wniesionych przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, a mających na celu zabezpieczenie interesów osób trzecich np. dodatkowe ekspertyzy, takie jak : analiza dot. zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń oraz właściwego czasu nasłonecznienia, wpływ na konstrukcję sąsiednich obiektów, i inne.

Opłata skarbowa:
Na wniosek w znaczkach skarbowych 5,- zł ( jednolity tekst - Dz. U. z 2004 Nr 253 poz. 2532 ).

Ulgi:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej ( jednolity tekst - Dz. U. z 2004 Nr 253 poz. 2532 ) zwolnienie od opłat przysługuje w przypadku obiektów budżetowych i mieszkaniowych .


Informacji udziela:
Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 9 , tel. 725-42-56, wew. 328, 314, 313

Załączniki

wniosek o wydanie dziennika budowy (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchoscia (385.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o pozowlenie na budowe (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacje uzupełniające - Druk PB5 (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".