Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładow kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych

Opis sprawy:

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Podstawa prawna:  
Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium:

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1.    uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2.    zameldowane są na pobyt stały na terenie Województwa Wielkopolskiego,

3.    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4.     uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
a)  uczniowie 4,21
b)  studenci i słuchacze 4,01

5.    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto). W przypadku osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 740 zł netto.

 

Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy:

1.      wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej/studenta/słuchacza;

2.      zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem pkt 3 i 4;

3.      kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa do wglądu w Starostwie Powiatowym);

4.      kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu w Starostwie Powiatowym);

5.      zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta/słuchacza, w momencie składania wniosku (dotyczy ust. 1-3);

6.      zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych  w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4 Regulaminu stypendium;

7.      zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/studenta/słuchacza (dotyczy także w przypadku dochodu „0”);

8.      oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej (podpisują wszystkie pełnoletnie osoby w rodzinie) – zgodnie z Załącznikiem nr 5 Regulaminu stypendium;

9.      zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy. W przypadku braku gospodarstwa rolnego – oświadczenie (napisane własnoręcznie przez pełnoletniego wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna, dotyczące całej rodziny, podpisane przez wszystkie pełnoletnie osoby) o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;

10.   oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy (podpisują wszystkie pełnoletnie osoby w rodzinie) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 Regulaminu stypendium;

11.   kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym) lub w sytuacji gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

12.   oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7 Regulaminu stypendium;

13.   kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

14.   kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

15.   kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

16.   zaświadczenia (w tym także rodzeństwa, ze szkół, uczelni, urzędu gminy itp.) o pobranym w poprzednim roku kalendarzowym stypendium;

17.   zaświadczenie o statusie przedszkolaka/ucznia/studenta rodzeństwa;

18.   zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS);

19.   załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.

 

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Budynek nr 1, pokój nr 6 (I piętro)

Anna Gronowicz 

Termin składania dokumentów:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do 25 września

- studenci i słuchacze do 20 października

Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

Informacji udziela:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Budynek nr 1, pokój 6 (I piętro)

Anna Gronowicz

tel. 62 725 42 56 wew. 344

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

 

Lp.

 

 

Kontakt

1.

Administrator

 

Starosta Krotoszyński

62 7254256

2.

Inspektor ochrony danych

 

Andrzej Wichłacz

andrzej.wichlacz@starostwo.krotoszyn.pl

62 7254256

wew. 301

3.

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Przyznanie stypendium w ramach projektu „Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów”, współfinansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów i studentów. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród beneficjentów ostatecznych.

4.

Podstawa prawna

 

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

5.

Odbiorca danych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki, al. Niepodległości 18, Poznań

6.

Czas przetwarzania

Nie dotyczy

 

7.

Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.

Prawo do cofnięcia zgody

Nie dotyczy.

9.

Prawo do wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10

Prawo do informacji

Przetwarzanie  danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencje niepodania danych wiąże się

z niezałatwieniem sprawy.

11.

Profilowania danych

Nie dotyczy.

12

Cel  inny

Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

Załączniki

Nowy Regulamin Stypendium Marszałka 2013 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA UCZNIA (270.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTA,SŁUCHACZA (267.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Regulaminu (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Regulaminu (112.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Regulaminu (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Regulaminu (109.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-10-07 14:44:41
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-02-03 11:56:09
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-02-03 11:56:09
Ostatnia zmiana:2018-05-28 12:27:47
Ilość wyświetleń:2536

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij