Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładow kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych

Opis sprawy:

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Podstawa prawna:  
Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium:

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1.    uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2.    zameldowane są na pobyt stały na terenie Województwa Wielkopolskiego,

3.    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4.     uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
a)  uczniowie 4,21
b)  studenci i słuchacze 4,01

5.    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto). W przypadku osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 740 zł netto.

 

Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy:

1.      wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej/studenta/słuchacza;

2.      zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem pkt 3 i 4;

3.      kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa do wglądu w Starostwie Powiatowym);

4.      kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu w Starostwie Powiatowym);

5.      zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta/słuchacza, w momencie składania wniosku (dotyczy ust. 1-3);

6.      zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych  w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4 Regulaminu stypendium;

7.      zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/studenta/słuchacza (dotyczy także w przypadku dochodu „0”);

8.      oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej (podpisują wszystkie pełnoletnie osoby w rodzinie) – zgodnie z Załącznikiem nr 5 Regulaminu stypendium;

9.      zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy. W przypadku braku gospodarstwa rolnego – oświadczenie (napisane własnoręcznie przez pełnoletniego wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna, dotyczące całej rodziny, podpisane przez wszystkie pełnoletnie osoby) o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;

10.   oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy (podpisują wszystkie pełnoletnie osoby w rodzinie) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 Regulaminu stypendium;

11.   kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym) lub w sytuacji gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

12.   oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7 Regulaminu stypendium;

13.   kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

14.   kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

15.   kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym);

16.   zaświadczenia (w tym także rodzeństwa, ze szkół, uczelni, urzędu gminy itp.) o pobranym w poprzednim roku kalendarzowym stypendium;

17.   zaświadczenie o statusie przedszkolaka/ucznia/studenta rodzeństwa;

18.   zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS);

19.   załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.

 

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Budynek nr 1, pokój nr 6 (I piętro)

Anna Gronowicz 

Termin składania dokumentów:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do 25 września

- studenci i słuchacze do 20 października

Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

Informacji udziela:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Budynek nr 1, pokój 6 (I piętro)

Anna Gronowicz

tel. 62 725 42 56 wew. 344

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Załączniki

Nowy Regulamin Stypendium Marszałka 2013 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA UCZNIA (270.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTA,SŁUCHACZA (267.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Regulaminu (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Regulaminu (112.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Regulaminu (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Regulaminu (109.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-10-07 14:44:41
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-02-03 11:56:09
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-02-03 11:56:09
Ostatnia zmiana:2015-10-08 11:02:03
Ilość wyświetleń:2174

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij