Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Procedura nr SP/OŚ-10

Skrócony opis sprawy:
Po złożeniu wymaganych dokumentów, organ bada sprawę pod kątem przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji pyłów i gazów do atmosfery, wydając pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferyczngo
Wymagane dokumenty:
wniosek na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza wykonany zgodnie z art.184 ust 1, 2 , 3 i 4 oraz art. 221 i art. 224 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
•oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
•adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
informację o tytule prawnym do instalacji,
•informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
•ocenę stanu technicznego instalacji,
•informację o rodzaju prowadzonej działalności,
•opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
•blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
•informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
•wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych
•w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
•informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
•informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
•wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
•zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
•proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
•proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
•deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
•deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
•deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
•czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143
•dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
•streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Wniosek ten powinien także zawierać:
•czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
•określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
•opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym

•określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
•aktualny stan jakości powietrza,
•określenie warunków meteorologicznych,
•wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art.12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, budynek  nr 2 urzędu, Punkt informacyjny pok. nr 12
Termin i sposób załatwienia:
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, w przypadku spraw skomplikowanych do 2 miesięcy.
Podstawa prawna:
art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016r., poz. 672 z późn. zmianami)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego.
Inne informacje:
Opłata za wydanie pozwolenia
•od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł,
•od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł - wysokość opłaty na postawie oświadczenia przedsiębiorcy [druk dostępny do pobrania] na postawie art. 109 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.  
płatne na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie:
Bank Zachodni WBK
21 1090 1157 0000 0001 1325 4291
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
Ulgi:
Brak
Dostępne druki:
Oświadczenie przedsiębiorcy (wysokość opłaty skarbowej)

Załączniki

OŚWIADCZENIE (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-27 13:01:38
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-27 13:01:38
Ostatnia zmiana:2016-11-14 12:57:44
Ilość wyświetleń:1365

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij