Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Procedura nr SP/OŚ-4

Podstawa prawna:
Art. 180a, i 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.)

 

Obowiązuje wytwócę odpadów, oprócz odpadów komunalnych, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysiecy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:

- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamiszkania lub siedziby,

- oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy- Prawo ochrony środowiska,

- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

- informacje o tytule prawnym do instalacji

- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

-ocenę stanu technicznego instalacji,

- informację o rodzaju prowadzonej działalności,

- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji- aktualnych i proponowanych- w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

- warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji,

- informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

- informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

- wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

- zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie- również proponowany termin zakończenia tych działań;

- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakoczenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

-deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji,

- czas na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłuzej niż 10 lat)

oraz:

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

- wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący nie jest osobą fizyczną.

3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

4. Kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji jeżeli została wydana.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymagań, przy których określeniu uwzględnia się w szczególności:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

- postęp naukowo- techniczny.

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji:

- od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością: 2011 zł

- od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł

Należną opłatę uiszcza się:

- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,

  63- 700 Krotoszyn

w godz:  w poniedziałki od 8:15 do 15:30

              od wtorku do piątku od 7:30 do 14:15

lub

- przelewem na konto Urzedu Miejskiego w Krotoszynie :

BZ WBK 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

Budynek nr 3, pokój nr 20 


Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego. Odwołanie wnosi się  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-27 13:24:04
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-27 13:24:04
Ostatnia zmiana:2016-11-14 12:43:50
Ilość wyświetleń:1405

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij