Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Procedura SP/OŚ-16

 

Podstawa prawna:

Art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r. , poz. 613, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)

 

Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

Zatwierdzeniu w drodze decyzji, projektu robót geologicznych, którego wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji podlega:

- projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złoża kruszywa naturalnego,

- projekt robót geologicznych na ustalenie zasobów oraz właściwości wód podziemnych,

- projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych, w szczególności w

  związku z wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w

  tym powodować ich zanieczyszczenie,

- projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno- inżynierskich.

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zawiera informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonane.

2.       Projekt robót geologicznych w dwóch egzemplarzach.

Projekt robót geologicznych określa w szczególności:

- cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągniecia;

- rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;

- harmonogram robót geologicznych;

- przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne;

- przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób

  likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające

  na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące projektów robót geologicznych określone zostały w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696).

 

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza). Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10 zł

Należną opłatę uiszcza się:

 

- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

w godz:  w poniedziałki od 8:15 do 15:30

                od wtorku do piątku od 7:30 do 14:15

lub

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie :

   BZ WBK 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

Budynek nr 3, pokój nr 20

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysluguje stronie odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 7 ustawy- Prawo geologiczne i górnicze podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.

 

Ten kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1.   Organowi administracji geologicznej- Staroście Krotoszyńskiemu

2.   Wójtowi (burmistrzowi)

3.   Organowi nadzoru górniczego- Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu (jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego).

Zgłoszenie dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robot geologicznych, określając zamierzony termin rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-16 11:12:07
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-16 11:12:07
Ostatnia zmiana:2015-05-12 09:49:31
Ilość wyświetleń:1187
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij