Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Procedura SP/OŚ-18

 

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z  2014 r., poz. 613, z późn. zm.)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania działalności stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) z wyjątkiem art. 11 ust. 3-9 tej ustawy.

Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złoża może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

1.       Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

2.       Wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000m3,

3.       Działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.

We wniosku o udzielenie koncesji poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:

- stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w

   przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się

  dane z ewidencji gruntów i budynków;

- prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana

   zamierzona działalność, lub prawo , o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

- czas na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

- środki jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania  

  zamierzonej działalności;

- obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;

- sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;

- złoże kopaliny lub jej część, która ma być przedmiotem wydobycia;

- wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

- stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i

   współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki uniemożliwiające

   osiągniecie tego celu;

- projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z

  wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

- geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia;

Przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzgledniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzgledniający obowiązki określone w art. 129 cyt. ustawy- Prawo geologiczne i górnicze.

2.       Dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.

3.       Informacja o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.   

4.       Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy.

5.       Kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

6.       Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.   

 

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłużej niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

 

Oplata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 616 zł

Należną opłatę uiszcza się:

- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

w godz:  w poniedziałki od 8:15 do 15:30

                od wtorku do piątku od 7:30 do 14:15

lub

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie :

   BZ WBK 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

Budynek nr 3, pokój nr 20

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszynskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczeia decyzji stronie.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 7 ustawy- Prawo geologiczne i górnicze podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.

Przedsiębiorca, który otrzymał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśniecie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.

Granice obszaru i terenu górniczego określonego w koncesji podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-16 11:16:34
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-16 11:16:34
Ostatnia zmiana:2015-05-12 09:49:45
Ilość wyświetleń:1177
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij