Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Pozwolenie zintegrowane

Procedura nr SP/OŚ-7

Podstawa prawna:

art. 181 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 208, art. 210, art. 211 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1232 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014, poz. 1169).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji – wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469).

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:

1.       informacje o oddziaływaniu na środowisko jako całość,

2.       istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

3.       proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami, wyrażonej wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,

4.       proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,

5.       proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska

6.       proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,

7.       spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska,

8.       uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,

9.       opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,

10.   w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, należy przedłożyć:

a)      raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych,

b)      opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c)       propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych w tym pobierania próbek.

 

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymagań, przy których określeniu uwzględnia się w szczególności:

·         stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

·         efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

·         zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych substancji oraz materiałów i paliw,

·         stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

·         rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

·         wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

·         postęp naukowo- techniczny.

 

Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się:

·         dokument potwierdzający, ze wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym , jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczna,

·         streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,

·         kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3. 10. 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku o którym mowa w art. 184 ust.3,

·         dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, dokonanej w myśl art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska,

·         zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

·         w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli prowadzący instalacje ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich: w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego. Do wniosku powinna być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Punkt informacyjny pok. nr 12, budynek nr 2 urzędu

Termin i sposób załatwienia:

do 6 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego.

Opłata rejestracyjna:

Na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłaty rejestracyjnej, która jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Numer rachunku bankowego NFOŚiGW:

BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

Adres: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

OBLICZENIE STAWKI OPŁATY REJESTRACYJNEJ:

Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.z 204 r., poz. 1183). Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się według wzoru:

O = B x Wr / Wp

gdzie:

O - oznacza wysokość opłaty

B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji (podane w rozporządzeniu),

Wr - oznacza maksymalną (możliwą teoretyczną do osiągnięcia) wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji,

Wp - oznacza progową wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju (podane w rozporządzeniu).

UWAGA!

Jeżeli wielkość wskaźnika Wr jest mniejsza lub równa wielkości wskaźnika Wp to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty !

Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w rozporządzenia w celu uniknięcia ewentualnych błędów.

Opłata skarbowa:

-płatne na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie:

Bank Zachodni WBK

21 1090 1157 00000001 1325 4291

lub w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł,

-od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Dodatkowe informacje:

Tel. 062 725 42 56 wew. 338, 317

Ulgi:

Brak

[/b]Dostępne druki:[/b]

Brak

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2010-03-17 15:50:34
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2010-03-17 15:50:34
Ostatnia zmiana:2015-05-13 13:22:13
Ilość wyświetleń:1326
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij