Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 51/07 z dnia 4 grudnia 2007r.

P r o t o k ó ł nr 51/07
posiedzenia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego
w dniu 4 grudnia 2007 r. w godzinach od 13,00 – 16,45.

Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.     Andrzej Jerzak               - skarbnik powiatu
2.     Edward Kozupa               - sekretarz gminy
3.     Wiesława Walczak          - naczelnik Wydziale GKKiGN
4.     Barbara Jakubek          - naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Promocji
5.     Renata Ciesiółka          - Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji
6.     Krzysztof Jelinowski          - dyrektor PZD w Krotoszynie
7.     Barbara Nadstawska          - NSZZ „Solidarność”
8.     Jolanta Bąkowska          - ZNP Oddział w Krotoszynie
9.     Andrzej Szymański          - ZNP Oddział w Krotoszynie

Posiedzenie otworzył p. Leszek Kulka - Starosta. Na wstępie powitał wszystkich bardzo serdecznie i przedstawił porządek, który przyjęto w następującym brzmieniu:

1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.     Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008 – konsultacje ze związkami zawodowymi.
3.     Zatwierdzenie aneksów: nr 1 i nr 2 do arkusza organizacji na rok szkolny 2007/2008 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Borzęciczkach.
4.     Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a)     ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008.
b)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Zduny.
5.     Wniosek dyrektora I LO w Koźminie Wlkp. o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wybudowania nowej sali gimnastycznej na terenie szkoły.
6.     Wniosek dyrektora ZSP nr 2 w Krotoszynie o przyznanie nauczania indywidualnego.
7.     Wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący sprawy przeniesienia na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego własności nieruchomości oznaczonej działką nr 2610/2 położona w Zdunach.
8.     Protokół kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg.
9.     Przedstawienie istotnych warunków zamówienia – dozór PZD.
10.     Zapytania i wolne głosy.

Punkt 2


Pan Leszek Kulka – powitał przedstawicieli związków zawodowych na posiedzeniu Zarządu Powiatu, którego przedmiotem będzie między innymi uzgodnienie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008.

Regulamin uchwalany jest każdego roku i najwięcej kontrowersji budzi wysokość dodatków . W projekcie przesłanym wcześniej związkom zawodowym zawarto propozycje podwyższenie górnej granicy widełek dodatków tak, że jeżeli będzie zasadna propozycja podwyższenia dodatków była taka możliwość. Średnio górną granicę podwyższono o ok. 50%. Ponadto w projekcie regulaminu znalazły się uregulowania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów,
a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu.

W dalszej części p. Renata Ciesiółka – omówiła szczegółowo proponowane zmiany.

Z kolei przedstawiciele związków zawodowych wyraził swoją opinię i przedstawili propozycje.

Pani Barbara Nadstawska, NSZZ „Solidarność” - zaproponowała:

1.     Podwyższenie widełek dodatków dla wicedyrektorów w szkołach powyżej 31 oddziałów.
2.     Podwyższenie dodatku dla wychowawcy klasy do 50 zł.
3.     Podwyższenie dodatku dla opiekuna staży do 40 zł.
4.     Podwyższenie stawki procentowej dodatku motywacyjnego o 1% tj. do 4%.

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdzili, że ich propozycje związane z regulaminem pokrywają się z propozycjami NSZZ „Solidarność”.

Pani Jolanta Bąkowska – zapytała o możliwość wydzielenia puli środków na dodatki dla dyrektorów. W aktualnej sytuacji większość środków przeznaczanych jest na dodatki dyrektorskie, natomiast dla nauczycieli w odniesieniu do których decyzje podejmuje dyrektor pozostaje stosunkowo mała pula.

Pani Barbara Nadstawska - poinformowała o docierających do niej informacjach, że szkoły ponadgimnazjalne wypracowują spore środki własne, które nie zawsze pozostają do ich dyspozycji i mogą być wydatkowane na potrzeby szkoły.
Pani Nadstawska prosiła więc o wyjaśnienie tej kwestii.

Pan Andrzej Jerzak – zdecydowanie nie zgodził się z powyższą wypowiedzią.
Od kilku lat wszystkie środki wypracowane przez szkołę wydatkowane są wyłącznie przez placówkę. Szkoły funkcjonują jak jednostki budżetowe
i wypracowane środki przekazują do budżetu powiatu, aby następnie zostały przekazane im do dyspozycji. W aktualnej sytuacji jest to jedyna możliwość formalno – prawna. Jeżeli dyrektor utworzyłby tzw. środek specjalny,
to wypracowane środki mógłby tam gromadzić. Wcześniej sprawę konsultowano
z dyrektorami i nie wykazywali oni zainteresowania tym rozwiązaniem.

Pan Krzysztof Kaczmarek – potwierdził, informację przekazaną przez Skarbnika . Dalej poinformował o wcześniejszej dyskusji Zarządu Powiatu, który uważał,
że dyrektorzy szkół powinny otrzymywać wyższe dodatki, natomiast należałoby ograniczyć godziny ponadwymiarowe, aby mieli możliwość przeznaczenia tego czasu na zarządzanie szkołą.

Również p. Janusz Baszczyński – zapewnił, że wszystkie środki wypracowane przez poszczególne szkoły w całości dyrektorzy mają do dyspozycji. Jest to element zachęcający dyrektorów do działania, aby pozyskiwać środki, które mogą przeznaczać na poprawę funkcjonowania placówki.

W dalszej części p. Renata Ciesiołka odniosła się do propozycji podwyższenia dodatku dla wicedyrektorów szkół, w których jest więcej niż 31 oddziałów
i wyjaśniła, że w tych szkołach jest dwóch wicedyrektorów, a więc obowiązki są rozłożone. Dlatego podwyższenie widełek dodatku dla tych stanowisk wydaje się niezasadne.
Dodatkowo podała, że tylko w I Liceum Ogólnokształcącym w Koźminie Wlkp. nie ma stanowiska wicedyrektora, ponieważ w roku bieżącym zmniejszeniu uległa liczba oddziałów.

Dyskusja nad propozycjami do regulaminu odbyła się bez udziału związków zawodowych. Zarząd Powiatu po wnikliwym przeanalizowaniu zgłoszonych wniosków oraz możliwości finansowych budżetu:

1.     Nie przychylił się do propozycji podwyższenia górnej granicy widełek dodatków dla wicedyrektorów w szkołach powyżej 31 oddziałów.
2.     Przychylił się do podwyższenia dodatku za wychowawstwo klasy do kwoty 50 zł.
3.     Dodatek dla opiekuna staży zaproponował w wysokości 40 zł.
4.     Przychylił się do podwyższenia stawki procentowej dodatku motywacyjnego o 0,5% tj. do 3,5%.

Z przybliżonych wyliczeń wynika, że podwyższenie dodatku za wychowawstwo klasy skutkować będzie dodatkowymi kosztami ok. 23.000 rocznie, natomiast podwyższenie o 0,5% dodatku motywacyjnego – 60.000 zł.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że wzrost wynagrodzenia skutkuje również podwyżką dodatków, które naliczane są od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla nauczyciela mianowanego z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi wg tabeli wynagrodzeń ustalonej przez MEN.

Z powyższym stanowiskiem Zarządu Powiatu zapoznał przedstawicieli związków zawodowych p. Leszek Kulka.

Biorąc pod uwagę fakt nie uwzględnienia propozycji podwyższenia stawki procentowej dodatku motywacyjnego o 1%, a o 0,5% przedstawiciele związków zawodowych :

Pan Andrzej Szymański - opowiedział się za dodatkiem za wychowawstwo klasy w wysokości 60 zł.

Podobnego zdania była p. Barbara Nadstawska, przytaczając szereg argumentów obrazujących odpowiedzialności i obowiązki spoczywające na nauczycielu – wychowawcy klasy.

Pani Renata Ciesiółka – odnosząc się do powyższych wypowiedzi przypomniała, że wzrost wynagrodzenie skutkuje również podwyżką dodatków, które naliczane są od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla nauczyciela mianowanego z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi. Ponadto nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych mają stosunkowo dużo nadgodzin. Średnio na jednego nauczyciela przypada 4,8 nadgodzin.

Pan Andrzej Jerzak – podkreślił, że propozycje Zarządu Powiatu są znaczące.
W niektórych pozycjach wzrost wynosi 50%. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe naszego budżetu nie stać nas na wyższe dodatki. Musimy pamiętać
o innych wydatkach związanych z oświatą, które stanowią znacząca część całego budżetu.

Pan Andrzej Szymański - zaproponował więc, aby podwyższając stawkę procentową dodatku motywacyjnego o 0,5% tj. do 3,5%, podwyższyć dodatek za wychowawstwo klasy do 55 zł.

Nad powyższym dyskutował Zarząd Powiatu i ostatecznie (3 za 2 członków wstrzymało się od głosowania) zgodził się z tą propozycją. O czym poinformował przedstawicieli związków zawodowych p. Leszek Kulka, starosta.W związku z przyjętymi uzgodnieniami sporządzony zostanie protokół, który przedłożony zostanie do podpisania obecnym na posiedzeniu przedstawicielom związków zawodowych.
W dalszej części wyjaśniono obecnym kwestie wydzielenia środków na dodatki dla dyrektorów. Z wyjaśnień wynikało, że nie ma takiej możliwości prawnej,
a ponadto nie spowodowałoby to zwiększenia puli na dodatki dla nauczycieli. Bowiem środki na dodatki naliczane są mnożąc liczbę nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Pani Jolanta Bąkowska - w imieniu nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się o rozważenia podwyższenia dodatków dla nauczycieli pracujących
z dziećmi z upośledzeniem głębokim. Praca tych nauczycieli jest szczególnie trudna.

Powyższa kwestie wyjaśniła p. Renata Ciesiółka.

Pani Barbara Nadstawska – podziękowała za przychylne potraktowanie propozycji związków zawodowych. Z dużym zadowoleniem mówiła o fakcie,
że udało się uzgodnić regulamin na jednym spotkaniu.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008 przyjęto w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu.

W dalszej części przypomniano, że na poprzednim posiedzeniu, Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem nauczycieli ZSP nr 1 w Krotoszynie i ZSP w Koźminie Wlkp. w sprawie podniesienia kwoty dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy oraz kwoty dodatku za pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół.
Zarząd Powiatu postanowił więc udzielić odpowiedzi wnioskodawcom informując, że w projekcie regulaminu ,uwzględniając m.in. wniosek w części dotyczącej podwyższenia dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy, zaproponowano podwyższenie tego dodatku z 40 do 55 zł. Nie uwzględniono natomiast podwyższenia dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych. Jednak ostateczną decyzję
w powyższej sprawie podejmie Rada Powiatu Krotoszyńskiego na sesji w dniu
21 grudnia 2007 r.

Punkt 3


Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneksy do arkusza organizacji:

nr 1 i nr 2 Zespołu Szkoł Specjalnych w Krotoszynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Borzęciczkach, które uzyskały pozytywną opinię Kuratora Oświaty.


Punkt 4

a)

Pani Renata Ciesiółka – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008.
Obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
W przedłożonym regulaminie nie proponuje się żadnych zmian w porównaniu
z regulaminem obowiązującym w roku bieżącym.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przyjęto jednogłośnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.

b)
Pani Wiesława Walczak – przypomniała, ze na podstawie uchwały
Nr XXVII/182/05 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Gminie
i Miastu Zduny oraz na mocy porozumienia z dnia 16 maja 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Gminą i Miastem Zduny, przekazano prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, Gminie i Miastu Zduny.
Przedmiotowa placówka szkolna zajmuje w zwartym obszarze nieruchomość oznaczoną działkami nr 2611/1, 2611/2, 1021/1 oraz nr 1019/1, na której posadowione są: budynek szkoły oraz internat.
Wobec faktu, że Powiat przekazał Gminie i Miastu Zduny zadanie prowadzenia placówki szkolnej, za celowe należy uznać pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Zduny, by dokonać darowizny nieruchomości z której szkoła ta korzysta. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Powiat w związku z przejęciem prowadzenia placówki szkolnej.
Przekazanie zadania jej prowadzenia Gminie powoduje zasadność przekazania także nieruchomości niezbędnej do realizacji tego zadania w drodze darowizny.
Darowizna ta będzie dokonana w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że:
„Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1 przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.”
Wartość przedmiotu darowizny jest następująca: budynki internatu posadowionego na działkach nr 2611/1, nr 1021/1 wynosi 578 451, 54 zł, budynku szkoły posadowionego na działce 2611/2 wynosi 393 735, 92 zł, gruntu działek nr 2611/1, nr 2611/2, nr 1019/1, nr 1021/1 wynosi 32 920 zł. Łączna wartość przedmiotu darowizny wyniesie więc 1 005 107,46 zł .

Przygotowano także drugą wersję projektu uchwały która poza budynkiem internatu i szkoły uwzględnia przekazanie działek zajętych pod boisko sportowe.

Z wnioskiem o przekazania boiska wystąpił Burmistrz Zdun w trakcie prac na projektem uchwały w omawianej sprawie.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że w sąsiedztwie boiska znajdują się inne działki stanowiące własność powiatu i w perspektywie, przy ich podziale będąc nadal właścicielem działek zajmowanych pod boisko, będziemy mieli większe pole manewru. Dlatego też prezentując stanowisko Wydziału opowiedziała się za dokonaniem darowizny budynków.
Wartość budynku internatu wynosi 578.451,54 zł, a budynku szkoły 393.735,92 zł Natomiast wartość gruntu wynosi 32.920 zł. Tak wiec łączna wartość darowizny wyniesie 1.005.107 zł.

Dalej członkowie Zarządu zapoznali się z sytuacją na mapie i podzielili stanowisko Naczelnika Wydziału. Działki w sąsiedztwie boiska sportowego to nieruchomości rolne klasy V.
Boisko sportowe znajduje się poza terenem ogrodzenia szkoły, a jego powierzchnia wynosi 7790 m2.
Przypomnieli również, że w dotychczasowych rozmowach podnoszono sprawę dokonania darowizny budynków. Dlatego też Zarząd Powiatu jednogłośnie
(4 obecnych) przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy i Miasta Zduny budynku internatu oraz budynku szkoły.

Projekt uchwały – załącznik nr 4.

Punkt 5


Pani Barbara Jakubek – przypomniała, że Dyrektor w imieniu społeczności szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich
w Koźminie Wlkp. zwrócił się o pilne podjęcie działań mających na celu wybudowanie nowej sali gimnastycznej przy szkole. Problem ten jest znany od wielu lat. Szkoła w latach 2001-2003, z udziałem rodziców, próbowała znaleźć środki finansowe i możliwości realizacji inwestycyjnych we własnym zakresie. Okazało się to nierealne. Problem nowej sali jest znany również władzom samorządowym. Dyrektor szkoły informował o konieczności rozbudowy bazy sportowej w corocznych sprawozdaniach z działalności szkoły. Zgłosił też budowę sali do powiatowego wieloletniego planu inwestycyjnego. Dyrektor, zdając sobie sprawę, że nie jest w stanie sam doprowadzić do tej inwestycji, zaczął szukać sojuszników wśród powiatowych radnych wybranych z terenu Koźmina Wlkp. i Rozdrażewa. W dniu 26 czerwca 2007r. zorganizowano spotkanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z radnymi: Januszem Baszczyńskim, Tomaszem Neischem, Cezarym Piłkowskim, Renatą Rzekiecką, Henrykiem Jankowskim. Wszyscy zdeklarowali pomoc w realizacji zadania.
W lipcu 2007r. Dyrektor otrzymał informację o możliwości podjęcia starań budowy wspólnej sali dla I Liceum Ogólnokształcącego i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. Dyrektor szkoły po rozmowach z dyrektorem MOW Panią Henryką Gawrońską – Suszka stwierdził, że istnieje rozbieżność stanowisk, dotycząca miejsca usytuowania takiej sali. MOW jest zainteresowany taką salą na swoim terenie, ewentualnie wyraża chęć korzystania z sali na terenie I LO na zajęcia grup specjalistycznych. Ułatwi to zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków tej placówki. Zdaniem Dyrektora I LO nowa sala powinna stanąć na terenie szkoły z założeniem jej wykorzystania przez dwie placówki
z Koźmina Wlkp. Byłaby to sala również do prowadzenia zajęć dodatkowych, na treningi grup reprezentujących szkołę w rozgrywkach drużynowych oraz na wynajem dla mieszkańców.
Rada Rodziców deklaruje pomoc przy opracowaniu dokumentacji i przygotowaniu procesu inwestycyjnego. Dyrektor uważa problem sali gimnastycznej za wymagający pilnego rozwiązania i twierdzi, ze młodzież zasługuje na realizację zajęć z wychowania fizycznego w lepszych warunkach.

Powyższy wniosek był przedmiotem szerokiej dyskusji, w której podzielono opinie Dyrektora I LO, za stan sali gimnastycznej jest zły.
Zarząd Powiatu widzi potrzebę budowy sali gimnastycznej, z której będą mogli korzystać uczniowie I LO oraz uczniowie MOW w Koźminie Wlkp. Jest to jednak poważne przedsięwzięcie, którego Powiat sam nie jest w stanie udźwignąć. Dlatego przystąpienie do realizacji zadania uzależnia od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dlatego też nie widzi potrzeby, aby na tym etapie rozmów rozstrzygać problem usytuowania sali gimnastycznej. Ostateczna decyzja
w sprawie budowy sali zostanie podjęta po wnikliwej analizie dokonanej przez Zespół ds. opracowania i analizy sieci placówek oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego oraz ich bazy lokalowej i wysłuchaniu opinii tego Zespołu.


Punkt 6


Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą p. ……. ojca ……….., uczennicy Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie przekazaną przez Dyrektora Szkoły w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne
w okresie do 28 stycznia 2008 r.
Dyrektor zaproponował nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo.

Zarząd Powiatu, po krótkiej dyskusji wyraził zgodę na nauczanie indywidualne
w wymiarze 12 godzin tygodniowo.


Punkt 7


Pani Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - przypomniała, że nieruchomości oznaczona działka nr 2610/2 położona w Zdunach wchodziła w skład nieruchomości darowanej Gminie
i Miastu Zduny na cel – działalność z zakresu ochrony zdrowia.
Darowizna ta w części została odwołana przez Zarząd Powiatu 29 listopada 2005 r. z uwagi na fakt jej niewykorzystania na cel wskazany w umowie darowizny.
Rada Miejska w zdunach 18 września 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie zrzeczenia się darowizny nieruchomości w części oznaczonej ww. działką. Jednakże w uchwale postanowiono, że „koszty zrzeczenia się darowizny będzie ponosić Powiat Krotoszyński”.
Po otrzymaniu odpisu uchwały, Przewodniczący Zarządu Powiatu zwracając się do Burmistrza Zdun między innymi wyraził wątpliwość, co do zasadności obciążania Powiatu tymi kosztami, skoro odwołanie darowizny było wynikiem niewykorzystania przez Gminę Zduny nieruchomości na cel wskazany w umowie darowizny.
W odpowiedzi Burmistrz Zdun powołał się na uchwałę Rady Miejskiej stwierdzając, że koszty zrzeczenia się darowizny ponosić będzie Powiat Krotoszyński, gdyż Gmina i Miasto Zduny poniosła koszty związane
z otrzymaniem darowizny w 2000 r.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu winien zdecydować, czy podjąć działania, aby koszty rozłożyć po równo pomiędzy strony umowy lub też, że poniesie je
w całości Miasto i Gmina Zduny, wobec faktu, ze odwołanie darowizny następuje z jej „winy”.

Wysokość kosztów notarialnych związanych z zawarciem aktu notarialnego
w przedmiotowej sprawie wyniesie ok. 1500 – 2000 zł.
W prawie cywilnym nie jest uregulowane, kto pokrywa koszty. Jest natomiast prawo zwyczajowe, że koszty pokrywa nabywca.
Do decyzji Zarządu należy, czy podjąć negocjacje, aby koszty pokryć po połowie. Pani Naczelnik podkreśliła, że zaistniała sytuacja powstała nie z naszej winy, dlatego też, to prawo zwyczajowe nie ma tu raczej zastosowania.

Pani Renata Rzekiecka – stwierdziła, że negocjacje w Burmistrzem Zdun nie będą łatwe. Ponadto konieczna jest zmiana uchwały tamtejszej Rady. Dlatego, aby zamknąć sprawę należałoby pokryć koszty notarialne i przyjąć działkę do zasobu powiatu.

Pan Krzysztof Kaczmarek – był zdania, że zbywając działkę na cele mieszkaniowe w drodze przetargu zapewne odzyskamy wydatkowane środki.

Ostatecznie Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił pokryć koszty notarialne związane ze zrzeczeniem się darowizny przez Gminę i Miasto Zduny.


Punkt 8


Pani Agnieszka Rogowska – zapoznała z protokołem kontroli przeprowadzonej
w Powiatowym Zarządzie Dróg. Kontrolą objęto:
1.     Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
2.     Ewidencję księgową.
3.     Rachunki i roszczenia.
4.     Realizację planu finansowego wydatków w 2006 r.

Następnie omówiła wyniki kontroli poszczególnych punktów.


W dalszej części Zarząd Powiatu zapoznał się z pisemnym wyjaśnieniem Dyrektora PZD do uwag zawartych w protokole kontroli


Załącznik nr 5

W dyskusji zwrócono uwagę, że sytuacja w jednostce ulega systematycznej poprawie szczególnie w zakresie kontroli wewnętrznej oraz ewidencji księgowej. W tym zakresie stwierdzono znacznie mniej nieprawidłowości biorąc pod uwagę poprzednie kontrole.
Nadal wiele nieprawidłowości występuje w zakresie przeprowadzania
i rozliczania postępowań przetargowych i zawieranych umów. W tym zakresie konieczne są radykalne kroki, aby sytuacja uległa poprawie. Zdaniem Zarządu najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby, aby jeden pracownik zajmował się zamówieniami publicznymi. Powinien on zostań przeszkolony, a możliwości w tym zakresie jest bardzo wiele.
W uwagi na fakt, ze niektóre informacje o przetargach zamieszczane są tylko na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZD, jedno z zaleceń mówi o tym, aby na stronie internetowej Powiatu Krotoszyńskiego umieścić link do ogłoszeń o przetargach, umieszczanych na stronie internetowej PZD.


Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Skarbnika, aby w II kwartale 2008 r. przeprowadzić kontrolę w zakresie przeprowadzanych przetargów. Zdaniem Zarządu Powiatu wdrażając zalecenia pokontrolne sytuacja w tym zakresie powinna ulec znaczącej poprawie.

Pan Leszek Kulka – zwrócił się do Wicestarosty, aby zgodnie z przypisanymi kompetencjami, w szerszym zakresie sprawował nadzór nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg. Chodzi przede wszystkim o zamówienia publiczne i zawieranie umów.
Zdaniem p. Starosty w nowym regulaminie organizacyjnym PZD należy zawrzeć precyzyjne zapisy, które uporządkują i usprawnią funkcjonowanie jednostki.


Efektem kontroli są uchybienia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, które Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie jak w załączniku nr 6 do niniejszego protokołu.
Dyrektor jednostki w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń winien poinformować o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działań na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach nie podjęcia takich działań.


Punkt 9


Zarząd Powiatu zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na dozorowanie obiektów i mienia Powiatowego Zarządu Dróg oraz palenia w piecu centralnego ogrzewania.
Wyłonienie podmiotów, które realizować będą powyższe nastąpi w przetargu nieograniczonym.

Pan Leszek Kulka - w związku z kończąca się umową na świadczenie usług – dozorowanie obiektów PZD zlecił Inspektorowi ds. kontroli przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych realizacji zamówienia w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w 2004 r. Wyniki kontroli ujawniły , iż wybór wykonawcy przeprowadzono w trybie niekonkurencyjnym, oferty skierowano do firm , które na rynku lokalnym nie specjalizowały się w tego rodzaju usługach. Zapytał więc Dyrektora PZD czym kierował się przy wyborze firm.

Na powyższe zapytanie Dyrektor PZD – nie udzielił odpowiedzi twierdząc, iż sprawa wiąże się z 2004 r. i nie pamięta czym kierował się wybierając firmy, do których skierował zapytanie o cenę.

Pan Starosta - stwierdził, że dozorowanie wymaga dodatkowych kwalifikacji wynikających z przepisów prawa.

Inspektor ds. kontroli - potwierdziła, że zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia firma świadcząca usługi dozoru musi posiadać koncesje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast zatrudnieni w niej pracownicy licencję.

Pan Starosta - zwrócił się więc do Dyrektora PZD, aby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawrzeć wymogi określone ww. ustawie.

W dalszej części p. Starosta zauważył, że korzystniej biorąc pod uwagę stronę finansową byłoby dozorowanie siedziby PZD poprzez urządzenia alarmowe. Jeden czujnik kosztuje 70 zł. Natomiast miesięczny koszt podłączenia do firmy ochroniarskiej – 200 zł.


Pan Krzysztof Jelinowski - jeżeli Zarząd Powiatu zdecyduje o takiej formie zabezpieczenia, to dostosuje się do zaleceń. Osobiście uważał jednak, że tego typu zabezpieczenie nie zda egzaminu w przypadku takiej jednostki jak PZD, gdzie składowanych jest dużo materiałów do budowy dróg.


Pan Krzysztof Kaczmarek – zauważył, że aby odpowiednio zabezpieczyć formę niezbędny byłby pełen monitoring, co na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę.


W dalszej części p. Krzysztof Jelinowski – zasygnalizował sprawę wezwania do zapłaty w kwocie 4574,96, jako regresu wypłaconego odszkodowania z polisy AC.
Jednocześnie nadmienił, że PZD nie był wcześniej informowany o ww. szkodzie.
Powyższy temat dokładnie omówiony zostanie na kolejnym posiedzeniu.

Następnie p. Dyrektor poinformował o podjętych działaniach w związku
z naborem osób, które zatrudnione zostaną w płatnych strefach parkowania, które uruchomione zostaną od 3 stycznia 2008 r.


Punkt 10W końcowej części ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się w środę 12 grudnia br. o godzinie 8,00.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

Krystyna Krzemień

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-01-23 15:19:57
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-01-23 15:19:57
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:22:01
Ilość wyświetleń:847

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij