Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 63/04 z dnia 26 lutego 2004r.

P r o t o k ó ł nr 63/04

posiedzenia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego
w dniu 26 lutego 2004 r. w godzinach od 14,00 – 16,50.


Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:


 • • p. Stanisław Szczotka          - przewodniczący Rady Powiatu

 • • p. Andrzej Jerzak          - skarbnik powiatu

 • • p. Edward Kozupa          - sekretarz powiatu

 • • p. Tadeusz Olejniczak          - naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

 • • p. Patryk Skopiec          - Instytut Rozwoju i Promocji Kolei

 • • p. Barbara Jakubek          - insp. Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji

 • • p. Jolanta Szóstak          - dyr. Zespołu Szkół Specjalnych

 • • p. Krzysztof Jelinowski     - dyrektor PZD w KrotoszyniePosiedzenie otworzył p. Leszek Kulka, starosta. Na wstępie powitał wszystkich bardzo serdecznie, a następnie przedstawił porządek obrad, który przyjęto w następującym brzmieniu:


 • • Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.

 • • Przyjęcie ogłoszeń w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • • Propozycja dofinansowania Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej – punkt z udziałem p. Skopiec, przedstawiciela Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei.

 • • Informacja dot. 10% rezerwy na zadania z zakresu drogownictwa.

 • • Informacja dot. nowej numeracji dróg.

 • • Prośba o wyrażenie zgody Zespołowi Szkół Specjalnych na przystąpienie w roku szkolnym 2004/2005 do programu Socrates Comenius z projektem szkolnym „Czas wolny, to czas ważny”.

 • • Ostateczne zajęcie stanowiska w sprawie niektórych wniosków Zespołu ds. przeglądu majątku Powiatu Krotoszyńskiego.

 • • Informacja dot. koncepcji funkcjonowania szkół rolniczych w Województwie Wielkopolskim.

 • • Zapytania i wolne głosy.
Punkt 2

Pan Krzysztof Kaczmarek
– w związku z kolejną próbą zbycia nieruchomości lokalowych zaproponował przyjęcie ogłoszenia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie:
-     wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Koźminie Wlkp. przy ul. Jana Pawła II nr 35 przeznaczonych do sprzedaży (2 lokale mieszkalne),
-     wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Koźminie Wlkp. przy ul. Klasztornej 35 (5 lokali mieszkalnych).

Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez p. Wicestarostę Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ogłoszenia jak w załączniku nr 2 i 3 do protokołu.


Punkt 3

Pan Patryk Skopiec
– przedłożył propozycję zawarcia umowy z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei na realizację zadań Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej.
W związku z niezbędnymi kosztami wykonywania prac związanych z zadaniami Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej przewiduje się następujące miesięczne koszty funkcjonowania:
1.     Badania frekwencji w pociągach regionalnych, przemieszczanie się koordynatora po województwie. Zakup biletu sieciowego miesięcznego – koszt 673,40 zł
2.     Zatrudnienie pracowników do badań frekwencji w pociągach, umowy o pracę z IRiPK. Przy konieczności badań pociągów w różne dni tygodnia, także w soboty i niedziele, o różnych porach dnia i nocy i minimalnym czasie badań ok. 200 godzin w miesiącu – koszt 1300 zł
3.     Zakup materiałów biurowych (papier i materiały do drukarek) niezbędnych do druku wniosków i propozycji do spółek przewozowych, Urzędu Marszałkowskiego i władz powiatowych – koszt 150 zł
4.     Wysyłka pocztowa: listy zwykłe i polecone – koszt 100 zł
5.     Ograniczone do minimum rozmowy telefoniczne w bardzo ważnych sprawach – koszt 100 zł
6.     Koszt połączeń przez sieć internet w sprawach konsultacji rozkładów jazdy i wniosków – koszt 100 zł
7.     Wynagrodzenie dla koordynatora, umowa o pracę z IRiPK – koszt 1500 zł.
Suma powyższych miesięcznych kosztów funkcjonowania Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej wyniesie ok. 4.000 zł brutto. Kwota kosztów rozbita zostanie na wszystkie samorządy zgłaszające chęć udziału w przedsięwzięciu. Założono również, że projektowana funkcja koordynatora docelowo powinna został przejęta przez samorząd wojewódzki. Czynione są starania mające na celu pomoc w projekcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Działania koordynacyjne należy rozpocząć jednak jak najszybciej, aby nie dopuścić do dalszej degradacji kolei.
Do zadań Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej należeć będzie:
1.     Badanie frekwencji w pociągach.
2.     Zmiana pór kursowania pociągów nierentownych.
3.     Wskazanie pociągów rentownych, czyli samofinansujących.
4.     Likwidacja przejazdu składów próżnych przesyłanych między stacjami.
5.     Dostosowanie rozkładów jazdy do szczytów komunikacyjnych.
6.     Podniesienie prędkości handlowych pociągów.
7.     Rozróżnienie potoków w dni robocze i wolne.
8.     Zadbanie o odpowiednie wykorzystanie taboru.
9.     Poprawa skomunikowania pociągów w stacjach węzłowych.
10.     Wprowadzenie ruchu cyklicznego.

Szczegółowe zadania Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej stanowi załącznik nr 4.

Pan Patryk Skopiec – przedkładając propozycję powołania koordynatora podkreślił, że województwo wielkopolskie jest w dobrej sytuacji z tego względu, że Marszałek Województwa sfinansował zakup kilku autobusów szynowych, które jednak jak to wynika ze wstępnych obserwacji nie są właściwie wykorzystane, dlatego jest szansa, aby to zmienić.
Generalnie można stwierdzić, że PKP niszczy kolej, natomiast Instytut postawił sobie za cel promowanie kolei i pewnymi osiągnięciami w tym zakresie może się już poszczycić Przykładem jest województwo wielkopolskie.
Propozycja współpracy z Powiatem Krotoszyńskim podyktowana jest tym, że zlikwidowano szereg połączeń kolejowych i planuje się likwidacje kolejnych. Natomiast lokalnej władzy zależy na utrzymaniu połączeń. Instytut potrafi wykazać, że na niektórych liniach środki są marnotrawione. Podejmowane działania muszą być dostosowane do panujących warunków, ponieważ raczej nie ma szans na dodatkowe środki. Trudno zgodzić się z kosztami wykazywanymi przez PKP, które od kwietnia planuje wycofanie większości pociągów. Dlatego jest jeszcze czas, aby ratować to, co jest możliwe.
Obecnie autobusy szynowe pokonują dziennie 140 km, natomiast mogłyby 800 km.

W dalszej części udzielając odpowiedzi na pytanie p. Andrzeja Jerzaka, przybliżył rozwiązania wprowadzone w województwie opolskim. Między innymi Instytut opracował rozkład jazdy, który negocjował z PKP. Wprowadzono uregulowania, iż pociąg, który spóźni się 5 minut nie otrzyma dotacji.
Podpisanie umowy upoważni Instytut Rozwoju i Promocji Kolei do reprezentowania samorządu w rozmowach i negocjacjach z PKP, szczególnie w zakresie propozycji zawieszenia kursów pociągów.
Prowadzone są rozmowy, aby umowa w sprawie powołania Międzypowiatowego Koordynatora podpisana została z powiatem jarocińskim, gostyńskim, leszczyńskim i krotoszyńskim. Być może propozycja złożona zostanie również powiatowi ostrowskiemu.

Pan Janusz Baszczyński – z ubolewaniem mówił o pogarszającej się sytuacji na kolei, likwidowaniu połączeń, dewastacji i niszczeniu obiektów należących do PKP. Z powodu wysycania pociągów, dotyczy to w szczególności dni wolne od pracy, młodzież ucząca się w ośrodkach akademickich ma ogromne trudności z dojazdem.

Pan Patryk Skopiec – podkreślił, że głównym zadaniem międzypowiatowego koordynatora komunikacji będzie badanie frekwencji w pociągach. W województwie wielkopolskim jest 7 autobusów szynowych, których eksploatacja jest znacznie tańsza. Aktualnie prowadzone są rozmowy na temat dwóch pociągów Kalisz – Poznań przez Krotoszyn, co w znaczący sposób poprawiłoby dojazd do Poznania. Pociąg ten zatrzymywałby się na większych stacjach i tym samym czas przejazdu byłby konkurencyjny do czasu jazdy samochodem.

Pan Krzysztof Kaczmarek – interesował się, czy Instytut prowadzi badania frekwencji w środkach komunikacji innych przewoźników. Zapytał również o możliwość koordynowania pociągów na trasie Krotoszyn – Milicz.

Pan Patryk Skopiec – aktualnie propozycja Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej skierowana jest do 4 samorządów powiatowych. W niedługiej perspektywie zajdzie zapewne potrzeba podjęcia współpracy w celu poprawienia komunikacji kolejowej z Wrocławiem.
W dalszej części wyjaśnił, że Instytut bada również frekwencję u innych przewoźników.

Pan Bernard Jasiński – czy działania proponowane przez Instytut przewidują również przywrócenie lokalnych połączeń kolejowych. Prawie z dnia na dzień zlikwidowano pociąg kursujący na tracie Głogów – Ostrów Wlkp. Na odcinku z Kobylina do Krotoszyna korzystało z niego 117 pasażerów co wskazuje , że połączenie na tej trasie byłoby potrzebne.

Pan Patryk Skopiec – w najbliższym okresie trudno oczekiwać poprawy sytuacji w zakresie lokalnych połączeń. Powstają jednak firmy konkurencyjne, które rozwiązują ten problem. Przykładem jest pierwsza niezależna od PKP kolej publiczna – Śmigielska Kolej Dojazdowa, eksploatująca wąskotorowa linię długości 23 km. Jest duża szansa, że w przyszłości tego typu rozwiązania zastosowane zostaną również w innych regionach.
PKP jest w trakcie reorganizacji i Instytut Rozwoju i Promocji Kolei próbuje zmienić podejście tego przewoźnika. Dużą rolę będzie miał tu do spełnienia Międzypowiatowy Koordynator. By można jak najszybciej podejmować działania celowe jest podpisanie umowy.
Koszty funkcjonowania Międzypowiatowego Koordynatora to kwota 4.000 zł. Jeżeli umowa podpisana zostanie z 4 samorządami powiatowymi, to na każdy przypadnie kwota 1.000 zł. miesięcznie. Sprawą poprawienia sytuacji na kolei zainteresowane są także samorządu gminne, które zapewne dofinansują to przedsięwzięcie zawierając stosowne porozumienia z powiatami i tym samym koszty ponoszone przez samorząd powiatowy byłyby niższe.

Pan Wiesław Popiołek – kontynuował temat połączeń lokalnych, które w wielu przypadkach poprawiłyby komunikację. Przykładem może być trasa Kobylin Rawicz, gdzie są nie wykorzystane tory kolejowe, a pobliskie miejscowości zapewne włączyłyby się w reaktywowanie tego połączenia.

Pan Patryk Skopiec - gdyby samorząd Kobylina przyjął ten odcinek kolejowy, to są prywatni przewoźnicy, którzy zapewne byliby skłonni obsługiwać to połączenie. Pan Skopiec dysponuje dwoma adresami takich przewoźników i jeśli zajdzie potrzeba, to jest skłonny udostępnić adresy.

Pan Leszek Kulka – podsumowując temat stwierdził, że w ostatnich latach sytuacja w zakresie połączeń kolejowych uległa drastycznemu pogorszeniu. Coraz trudniej dojechać do Poznania, czy innych miejscowości. Większość pociągów została zawieszana i stoimy przed groźbą likwidacji następnych. Temat ten jest w centrum zainteresowanie nie tylko samorządu powiatowego, ale i samorządów gminnych. Propozycja powołania Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej została wstępnie przedstawiona Burmistrzom: Krotoszyna, Kobylina i Zdun, którzy są zainteresowani tematem.
Zdaniem p. Starosty jest realna szansa, ze Międzypowiatowy Koordynator zadba o interesy naszego samorządy i nie dopuści do zapowiadanej likwidacji kolejnych kursów pociągów, a wręcz przeciwnie spowoduje, że komunikacja kolejowa ulegnie poprawie.


Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zawrzeć umowę z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei w sprawie Międzypowiatowego Koordynatora Komunikacji Kolejowej na 2004 r.
Jednocześnie upoważniono p. Starostę do przeprowadzenia rozmów z burmistrzami gmin wchodzących w skład powiatu w sprawie dofinansowania kosztów jakie będziemy ponosili.

Punkt 4


Pan Krzysztof Jelinowski
– poinformował, że w 2004 r. nie możemy ubiegać się o dofinansowanie zadań z tzw. 10% rezerwy budżetowej. Powodem takiego stanu jest fakt, ze w 2003 r. na zadania drogowe przeznaczono 77% subwencji, natomiast wymagane kryterium, to minimum 80% należnej subwencji drogowej.
Środki pochodzące z rezerwy można przeznaczyć na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.
Na terenie Powiatu Krotoszyńskiego wchodziłoby w grę jedno zadanie rozpoczęte przed wymienionym wyżej terminem, a mianowicie remont chodników na Placu Skargi w Zdunach.


W krótkiej dyskusji członkowie Zarządu z ubolewaniem stwierdzili, że nie możemy skorzystać z rezerwy budżetowej na zadania z zakresu drogownictwa. Powodem takiego stanu rzeczy jest jednak złożona sytuacja i brak środków na inne zadania realizowane przez powiat.

Informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg przyjęto do wiadomości.
Punkt 5
Pan Krzysztof Jelinowski – przedłożył propozycję nowej numeracji dróg powiatowych. W sprawie przyspieszenia prac zwrócił się Departament Ekologii. Infrastruktury i Mienia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Konieczność dokonania zmiany wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych z dnia 28 lutego 2000 r.
Do dyspozycji powiatu przydzielono 148 numerów. Aktualnie w rezerwie pozostało 31 numerów.
Numeracja dróg składa się z czterech cyfr zakończonych literą P.
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję nowej numeracji dróg powiatowych.

Załącznik nr 4a do protokołu.

W dalszej części Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie obejmujące ulicę Poznańską w Sulmierzycach na które uzyskamy dofinansowanie ze środków funduszu SAPARD. Przetarg odbył się 20 lutego br. Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo „Drogbud” z Grabonogu za kwotę 347355 zł. Kwota ta mieści się w kwocie kosztorysu inwestorskiego.

Natomiast przetarg na drogie zadania – droga Smolice – Rogożewo, które również dofinansowanie zostanie przez SAPARD odbędzie się 25 marca 2004 r.

Pan Leszek Kulka, starosta – zwrócił uwagę na realizowanie z dużą starannością przetargów, w tym również na zadania realizowane przy udziale środków SAPARD, bowiem jakiekolwiek uchybienia mogą spowodować, że nawet w okresie do 5 lat możemy zostać zobowiązani do zwroty dofinansowania.

Punkt 6

Pani Jolanta Szóstak
– zwróciła się o wyrażenie zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie do projektu SOCRATES COMENIUM 1 dotyczącego partnerskiej współpracy szkół w ramach Szkolnego Projektu COMENIUSA zatytułowanego „Czas wolny, to czas ważny”. Realizacja projektu nastąpi w roku szkolnym 2004/2005.
Jednocześnie p. Dyrektor zapewniła, że na realizację programu nie będzie występowała o dodatkowe środki finansowe, gdyż pragnie pozyskać je ze środków Unii Europejskiej, a możliwości w tym zakresie istnieją, gdyż program dotyczy osób niepełnosprawnych.

Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie do projektu COCRATES COMENIUM.
Zarząd Powiatu wspiera Dyrekcję Szkoły w działaniach związanych z tym projektem, który będzie realizowany z zaprzyjaźnionymi szkołami specjalnymi z Holandii z miasta Zutphen oraz Wielkiej Brytanii z miasta The Ashley School.

Pan Janusz Baszczyński - zapytał p. Dyrektor jakie podjęła działania oby obniżyć koszty funkcjonowania placówki, którą kieruje. Z przedstawionych Zarządowi wyliczeń wynika, że Zespół Szkół Specjalnych jest placówką deficytową do której znaczna kwota dokładana jest z budżetu powiatu.

Pani Jolanta Szóstak – podała, że mając na względzie obniżenie kosztów między innymi:
-     połączyła dwa oddziały socjoterapeutyczne,
-     połączyła dwie klasy zawodowe,
-     godziny pozalekcyjne realizowane będą przez nauczycieli nieodpłatnie,
-     od 1 marca zlikwidowana zostanie ½ etatu pomocy nauczyciela, a od 1wrzesnia br. następne ½ etatu pomocy nauczyciela.


W dalszej części p. Barbara Jakubek nawiązała jeszcze do projektu SOCRATETES COMENIUM - wyjaśniła, że faktycznie przystąpienie nie będzie wiązało się raczej z koniecznością dofinansowania z budżetu powiatu. Może jednak rodzic pewne skutki finansowe np. pokrycie kosztów zastępstw nauczycieli.

Pan Janusz Baszczyński – uważał, że sytuacje takie nie powinny mieć miejsca. W przypadku wyjazdu nauczyciela z dziećmi w grę powinny wchodzić wyłącznie zastępstwa społeczne.

Punkt 7


Pan Wicestarosta
– przypomniał, że wnioski zespołu ds. przeglądu majątku Powiatu Krotoszyńskiego były przedmiotem analizy Zarządu Powiatu, który określił sposób ich realizacji.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak wniosek dot. sprzedaży internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. 8 stycznia br. Zarząd postanowił uruchomić procedurę sprzedaży internatu. Następnie na dwóch posiedzeniach temat ten szeroko dyskutowano między innymi z udziałem Burmistrza Koźmina Wlkp. W dyskusji przytaczano argumenty za pozostawieniem internatu do dyspozycji szkoły. Sprawa nie została jednak formalnie przegłosowana.

W międzyczasie pojawiły się nowe okoliczności, a mianowicie tworzona jest sieć szkół rolniczych w Województwie Wielkopolskim, które będą dodatkowo finansowe i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na dużą szansę znalezienie się w tej sieci.


W związku z nowymi okolicznościami, o których była mowa wyżej, Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił pozostawić internat w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.


Pan Wiesław Popiołek - dodał, że internat powinien tak funkcjonować, aby nie przynosił strat. Jedną z propozycji jest podwyższenie odpłatności za posiłki wydawane przez stołówkę.


W dalszej części dyskutowano krótko na temat innych wniosków Zespołu między innymi sprzedażą obiektu warsztatów szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp. i podtrzymano wcześniejsze stanowisko o konieczności sporządzenie koncepcji urbanistycznej. Ponadto w związku z propozycja Dyrekcji tej placówki dot. utworzenia klasy zawodowej mówiono o potrzebie przeanalizowania czy klasa zawodowa poprawi sytuację finansową, czy spowoduje konieczność dofinansowania z budżetu powiatu.
Powyższe ustalenia muszą być przedłożone Zarządowi w takim terminie, aby była możliwość wystąpienia do Marszałka Województwa o przejęcie tej placówki, co jest możliwe do końca tego roku.

Punkt 8


Pan Leszek Kulka[/u] – zapoznał z koncepcją funkcjonowania szkół rolniczych w Województwie Wielkopolskim.
Tworząc koncepcję funkcjonowania szkół należy uwzględnić między innymi:
-     aktualny stan organizacyjny i warunki istniejących szkół rolniczych,
-     obowiązujące przepisy prawne w ramach których funkcjonują te placówki,
-     ustalenia polityki państwa dot. obszarów wiejskich,
-     strategią rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce, przyjętą przez sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2000 r.,
-     strategie rozwoju oświaty
-     rok 2004 będzie czasem powstawania i wdrażania projektów zadaniowych związanych z realizacja koncepcji.
W koncepcji zawarto też propozycje systemu kształcenia kadr w zawodach rolniczych i okołorolniczych w Wielkopolsce, a mianowicie:
-     kształcenie w formach szkolnych,
-     kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – centra kształcenia praktycznego,
-     kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – centra kształcenia ustawicznego.

Szczegółowy opis koncepcji funkcjonowania szkół rolniczych w Województwie Wielkopolskim stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dalej p. Starosta przytoczył zapisy zmienionej ustawy o systemie oświaty, z których wynika, że:
-     do 31 grudnia 2004 r. samorząd województwa przejmie prowadzenie szkół i placówek mających znaczenie, co najmniej regionalne, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorząd powiatowy, jeżeli rada powiatu podejmie uchwałę o przekazaniu tych szkół,
-     właściwy minister może wspomagać materialnie i organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie w zakresie zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

Zdaniem p.Leszka Kulki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. ma dużą szansę na uwzględnienie w sieci. Placówka ta była już wizytowana z pozytywnym skutkiem.

Powyższą informację Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości.

Punkt 9


Pan Wiesław Popiołek
– interesował się rentownością przychodni przy ul. Floriańskiej, która należy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Zważywszy na fakt, że wiele gabinetów jest tam wydzierżawionych i SPZOZ powinien osiągać dochody z tego tytułu.

Pan Stanisław Szczotka, przewodniczący Rady Powiatu - poinformował o wizycie przedstawicieli Zawiązków Zawodowych działających przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, którzy interweniowali w sprawie odpisu na fundusz socjalny. We wcześniejszym porozumieniu spisanym ze związkami zawodowymi pracownikom gwarantowano bony towarowe z okazji świąt, które miały został sfinansowane ze środków funduszu socjalnego. Na Boże Narodzenie pracownicy SPZOZ bonów nie otrzymali, co spotkało się z dużym niezadowoleniem. Zbliżają się Święta Wiekanocne i jeżeli bonów nie będzie to może dojść do akcji protestacyjnej.
W przeddzień posiedzenia Zarządu przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Pawłem Jakubkiem, który oświadczył, że rozmowy ze związkami zawodowymi trwają i trudno w chwili obecnej mówić o konkretnych propozycjach.

Pan Leszek Kulka – podkreślił, że wszystkie zobowiązania wobec pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie są regulowane na bieżąco, dotyczy to również podwyżek wynagrodzenia gwarantowanych ustawą. W innych powiatach sytuacja nie jest tak korzystna. Pracowników satysfakcjonowałby kwota 80.000 zł, natomiast Dyrektor proponuje 24.000 zł. Pan Starosta wyraził jednak opinię, że problem uda się polubownie rozwiązać.

Pan Wiesław Popiołek – przekazał uwagi wyborców dotyczące obsługi pacjentów w krotoszyńskim szpitalu. Swoją wypowiedź poparł konkretnymi negatywnymi przykładami obsługi pacjentów. Sprawa jest tym bardziej bolesna, że już w Gostyniu, czy Rawiczu sytuacja jest zupełnie inna. Zdaniem członka Zarządu warunki lokalowe są ważne, jednak najważniejsze jest podejście do pacjenta i jego traktowanie.

Na tym posiedzenie zakończono.Protokolant

Krystyna Krzemień    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-03-03 11:03:04
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-03-03 11:03:04
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:22:14
Ilość wyświetleń:519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij