Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia drogą elektroniczną

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia drogą elektroniczną

Procedura nr SP/KmD-38

Skrócony opis sprawy:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005, z późn. zm.) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, można złożyć do tutejszego organu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Sprawa dotyczy wniosku, którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się egzaminowi państwowemu. Do wniosku osoba załącza zeskanowane dokumenty w formacie i zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat.
 
Parametry minimalne dla załączników:

Parametry wymagane dla zdjęcia:
•  Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
•  Przestrzeń barw: sRGB
•  Głębia kolorów: 24 bity
•  Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli
•  Rozmiar pliku nie większy niż 100KB
•  Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100
 
Parametry wymagane dla skanu podpisu interesanta:  
•  Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem
•  Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości)
•  Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli
•  Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100
 
Parametry wymagane dla pozostałych załączników:  
•  Skan w formacie JPEG
•  Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB
•  Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli
•  Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB
•  Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

Strona internetowa producenta prawa jazdy i administratora ESP: http://www.pwpw.pl
 
Wymagane dokumenty:
1. Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowaniem tramwajem
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane.
4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

Do wglądu:
Osoba składająca wniosek elektroniczny przesyła do tutejszego urzędu oryginały następujących dokumentów:

1. Fotografię- jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową.
2. Oryginał orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o ile są one wymagane.
3. Oryginał zgody rodzica lub opiekuna, że osoba która nie kończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy.

Tutejszy organ potwierdza kopie określone w punkcie 2 i 3 za zgodność z oryginałem, następnie odsyła oryginały osobie wnioskującej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Elektroniczny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składamy pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Dokumenty w celu ich urzędowego potwierdzenia przesyłamy na adres:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
Tel. (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:
- podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
- bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organ wydający prawo jazdy zamawia spersonalizowane krajowe prawo jazdy u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do urzędu terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.
Organ wydający pozwolenie na kierowanie tramwajem wypełnia druk pozwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
Prawo jazdy lub pozwolenie wydaje się po unieważnieniu dotychczas posiadanego dokumentu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktory i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1518).

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:
Koszt wydania prawa jazdy: 100 zł
Koszty wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem: 30 zł
Opłata ewidencyjna: 0,50 zł

Łącznie: 100,50 zł lub 30,50 zł

Opłatę można uiścić:
1. W kasie urzędu.

2. Przelewem na numer rachunku bankowego urzędu: PKO BP SA 70 1020 2267 0000 4002 0004 2994. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres oraz wskazać czego opłata dotyczy (opłata za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz opłata ewidencyjna). Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpłaty lub przelewu bankowego, należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (pokój nr 7). Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na produkcję prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

3. Kartą płatniczą bezpośrednio przy załatwieniu sprawy (prowizja wynosi 2 zł).

4. Za pośrednictwem portalu InfoCar znajdującego się na stronie internetowej http://www.info-car.pl (prowizja wynosi 2 zł).

Ulgi:
Brak

Dostępne druki:
Brak

TUTAJ można sprawdzić czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru.

Metadane

Źródło informacji:Janusz Hyliński
Data utworzenia:2013-01-21 14:32:25
Wprowadził do systemu:Janusz Hyliński
Data wprowadzenia:2013-03-07 14:32:36
Opublikował:Janusz Hyliński
Data publikacji:2013-03-07 14:37:47
Ostatnia zmiana:2017-07-06 12:51:57
Ilość wyświetleń:2250

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij