Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Procedura nr SP/KmD-46

Skrócony opis sprawy:
Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy który powinien zawierać:

1.    Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

2.    Informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

3.    Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4.    Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego,

5.    Określenie czasu na który licencja ma być udzielona,

6.    Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,

7.    Określenie liczby wypisów z licencji.


Do wniosku o udzielenie licencji, należy dołączyć:

1.    Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, iż zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będzie ona pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym

(Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych),

2.    Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych w/w osoby,

3.    Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1

(Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a)  nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b)  nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego),

4.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3

(Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:

a)    9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

b)    5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznczony do transportu drogowego),

5.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4

(Licencji udziela się przedsiębiorcy jeżeli w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy),

6.    Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a)  markę, typ,

b)  rodzaj/przeznaczenie,

c)  numer rejestracyjny,

d)  numer VIN,

e)  wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

7.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

Wymóg posiadania zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1.    rocznym sprawozdaniem finansowym;

2.    dokumentami potwierdzającymi:

a.    dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b.    posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c.     udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d.    własność nieruchomości.

 

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 


Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 9)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 368

Termin i sposób załatwienia:
Udzielenie lub odmowa wydania licencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Komunikacji ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

Wniosek-licencja (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_1 (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_2 (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_3 (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_4 (307.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Beker
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Beker
Data wprowadzenia:2013-10-25 08:37:26
Opublikował:Marek Beker
Data publikacji:2013-10-25 09:49:51
Ostatnia zmiana:2015-05-07 14:35:44
Ilość wyświetleń:630

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij