Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ   ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Krzysztof KACZMAREK  - Tel. (62) 725 42 56  w. 316

e-mail – sekretarz@starostwo.krotoszyn.pl

Sekretarz Powiatu pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

 

Zastępca Naczelnika  Wydziału  Organizacyjnego 

Joanna Dymarska-Kaczmarek  Tel. (62) 725 42 56 w.320

e-mail – joanna.dymarska@starostwo.krotoszyn.pl

Kierownik Biura Rady

Ewa Banaszek  Tel. (62) 725 42 56 w. 318

e-mail  - ewa.banaszek@starostwo.krotoszyn.pl

Kierownik Referatu Gospodarczego

Hanna Liberska  Tel. (62) 725 42 56 w. 355

e-mail – hanna.liberska@starostwo.krotoszyn.pl

Sekretariat

Patrycja Śliwińska  Tel. (62) 725 42 56  w. 311

e-mail – sekretariat@starostwo.krotoszyn.pl

Punkt Informacyjny

Katarzyna Sobczak  Tel. (62) 725 42 56  w. 326

e-mail – katarzyna.sobczak@starostwo.krotoszyn.pl

Sylwia Handzlik  Tel. (62) 725 42 56  w. 326

e-mail – sylwia.handzlik@starostwo.krotoszyn.pl

Informatycy

Tomasz Nowaczyk  Tel. (62) 725 42 56  w. 377

e-mail – it@starostwo.krotoszyn.pl

Krzysztof Banaszak  Tel. (62) 725 42 56  w. 377

e-mail – it2@starostwo.krotoszyn.pl

Kierowca

Jacek Ptak  Tel. (62) 725 42 56  w. 321

 

         Na podstawie § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie  do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 

1.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie obsługi Rady należy:

 

1)     obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady i jej komisji, w tym:

a)      gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,

b)     przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,

c)      opracowanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,

d)     sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,

e)      prowadzenie rejestrów:

-         uchwał rady

-         wniosków i opinii komisji

-         interpelacji i wniosków radnych

f)      doręczanie ww. dokumentów odpowiednim wydziałom i jednostkom organizacyjnym zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

2)     elektroniczne przesyłanie aktów normatywnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

3)     organizacja kontroli  Komisji Rady,

4)     podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami,

5)     upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady i jej Komisji.

 

2.      Przy realizacji zadań Biuro Rady współpracuje:

1)     z Radcą Prawnym w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady,

2)     z Biurem  Promocji i Rozwoju w zakresie przekazywania informacji o pracach Rady Powiatu,

3)     z pozostałymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań powiatu.

 

3.      W zakresie obsługi biurowej Zarządu i Starosty:

1)     obsługa posiedzeń Zarządu,

2)     koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,

3)     zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,

4)     prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno – gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu.

 

4.      W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1)     opracowywanie projektów  obowiązujących w Starostwie regulaminów i  aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji i przestrzegania,

2)     inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

3)     wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4)     prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty,

5)     zaopatrywanie w  czasopisma i książki.

6)     prowadzenie punktu informacyjnego,

7)     obsługa poczty elektronicznej i elektronicznej skrzynki podawczej. 

 

5.      W zakresie skarg i wniosków:

1)     przyjmowanie skarg i wniosków,

2)     rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

 

6.      W zakresie spraw kadrowych:

1)     prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Zarząd i Starostę,

2)     wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wydawanie legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,

3)     prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, nagród jubileuszowych oraz odznaczeń dla pracowników,

4)     koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

5)     nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż,

6)     sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

7.      W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

1)     opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla wydziału,

2)     administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład mienia powiatu oraz Skarbu Państwa z wyłączeniem mienia oddanego w trwały zarząd lub użytkowanie,

3)     prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków Starostwa,

4)     zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

5)     gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,

6)     prowadzenie spraw  związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją urządzeń stanowiących wyposażenie Starostwa,

7)     załatwianie spraw związanych z zamawianiem pieczęci i tablic,

8)     gospodarowanie drukami i formularzami,

9)     gospodarowanie samochodem służbowym,

10) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

11) organizowanie informacji wizualnej dla interesantów,

12) prowadzenie biblioteki zakładowej,

13) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej, alarmowej i  elektronicznej,

14) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

15) prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa,

16) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

8.      W zakresie informatyzacji:

1)     koordynacja działań z zakresu zakupu sprzętu i usług informatycznych w Starostwie,

2)     przygotowanie inwestycji w zakresie  infrastruktury  informatycznej,

3)     zabezpieczenie ciągłości  funkcjonowania infrastruktury  informatycznej,

4)     zabezpieczenie przestrzegania  prawa autorskiego przy używaniu  oprogramowania w Starostwie,

5)     organizacja szkoleń  w zakresie  obsługi sprzętu komputerowego i  oprogramowania,

6)     inwentaryzacja  sprzętu komputerowego  i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach,

7)     wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,

8)     nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz jego aktualizacja,

9)     ochrona danych przechowywanych w systemach informatycznych.

 

9.      W zakresie zamówień publicznych i inwestycji:

1)     kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

2)     udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,

3)     przygotowywanie  dokumentacji i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

4)     obsługa komisji przetargowej,

5)     rozpatrywanie spraw dotyczących zamówień publicznych w zakresie określonym stosownymi procedurami i przepisami prawa,

6)     wykonywanie nadzoru nad stosowaniem  ustawy Prawo zamówień publicznych,

7)     prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,

8)     występowanie  do Urzędu Zamówień Publicznych,

9)     przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych,

10) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez powiat,

11) realizacja inwestycji w oparciu o zatwierdzony plan finansowy oraz zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego,

12) przygotowywanie materiałów źródłowych i ofert oraz zawieranie umów o realizacje inwestycji,

13) udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień na realizację inwestycji,

14) koordynowanie inwestycji prowadzonych przez powiat z inwestycjami pozasamorządowymi realizowanymi na terenie powiatu,

15) prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji,

16) wnioskowanie o zmiany w planie finansowym w odniesieniu do zadań realizowanych              przez powiat,

17) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wniosków o dotacje, pożyczki                  i kredyty inwestycyjne,

18) prowadzenie sprawozdawczości.

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2015-08-07 11:51:36
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2015-08-07 11:51:52
Ostatnia zmiana:2018-02-16 09:29:47
Ilość wyświetleń:2185

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij