Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Naczelnik Wydziału
Zbigniew Barański - tel. (62) 725 42 56 wew. 325

e-mail: zbigniew.baranski@starostwo.krotoszyn.pl

Osoby odpowiedzialne:
Inspektor - Grzegorz Ziętkiewicz - tel. (62) 725 42 56 wew. 317
e-mail: grzegorz.zietkiewiczi@starostwo.krotoszyn.pl

Inspektor - Mariusz Woźny - tel. (62) 725 42 56 wew. 317
e-mail: mariusz.wozny@starostwo.krotoszyn.pl

Inspektor - Natalia Kubiak - tel. (62) 725 42 56 wew. 338
e-mail: natalia.kubiak@starostwo.krotoszyn.pl

Inspektor - Danuta Kułaga - tel. (62) 725 42 56 wew. 338
e-mail: danuta.kulaga@starostwo.krotoszyn.pl

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie gospodarki wodnej:

1) ustalenie linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych oprócz morskich wód wewnętrznych,
wód granicznych i śródlądowych dróg wodnych,
2) przyznawanie odszkodowania w drodze decyzji, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodno prawnego,
3) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
4) wykonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodno prawnych a także realizacja tych pozwoleń,
5) wydawanie pozwoleń wodno prawnych, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla marszałka województwa,
6) wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodno prawnych, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodno prawnego,
7) wydawanie decyzji nakazującej usunięcie drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż od stropu wału,
8) orzekanie o wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, przez podmioty które poprzez wprowadzanie ścieków albo w
inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i urządzeń,
9) zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wzywanie do usunięcia w określonym terminie niezgodności z prawem statutu spółki wodnej, zaś w przypadku ich
nie usunięcia odmowa zatwierdzenia zmiany statutu spółki wodnej,
10) wydawanie decyzji w sprawach wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki a odnoszących korzyści z urządzeń spółki,
11) ustanawianie bezpośredniej strefy ochronnej ujęć wody,
12) zatwierdzanie Instrukcji gospodarowania wodą oraz Instrukcji utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
13) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi
albo zwierząt bądź środowisku, gdy jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
14) orzekanie o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań, jeżeli nie zostały one usunięte w wyznaczonym terminie,
16) w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności zakładu,
po stwierdzeniu, że zaniedbania zostały usunięte,
17)na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu może włączyć zakład do spółki wodnej,
18)wystąpienie do organów spółki o podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki,
19)orzekanie o nieważności w całości lub w części uchwał organów spółki wodnej, sprzecznych z prawem lub statutem spółki,
20) rozwiązywanie zarządu spółki wodnej wyznaczając osobę pełniącą jego obowiązki,
21) ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,
22) rozwiązywanie spółki wodnej,
23) wyznaczanie likwidatora spółki wodnej,
24) ustalanie wysokości wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej,
25) wnioskowanie o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie
zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
3) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglowym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
4) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
5) występowanie do rady powiatu z wnioskiem o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i przygotowywanie dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży.
3. W zakresie gospodarki leśnej:
1) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających
z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,
2) zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy s
zkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
3) wydawanie na wniosek właściciela lasu, decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego,
względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
4) wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5) przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
7) składanie do wojewody, zaopiniowanych przez gminę, wniosków o uznanie lasu za ochronny,
8) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
9) zlecanie wykonania planów urządzania lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
10) nadzór wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
11) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
12) wydawanie decyzji na inwentaryzację stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
13) uznanie lub nie uznanie zastrzeżeń lub wniosków dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
14) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
15) prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie gospodarki w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
16) prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie gospodarki w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa.
17) administrowanie zalesianiem gruntów rolnych przeprowadzonych w latach 2001 -2003.
18) zadania z zakresu zalesiania gruntów rolnych i inne niż rolne w ramach programu PROW.

4. W zakresie prawa łowieckiego i ochrony zwierząt:

1) wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
3) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza,
4) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych.

5. W zakresie postępowania z odpadami:

1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzają powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub
powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie z wyłączeniem odpadów pochodzących z obiektów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
2) wydawanie decyzji zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza się ich w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia oraz zbierania lub transportu odpadów oraz egzekwowanie przestrzegania
ustaleń zawartych w wydanym zezwoleniu,
4) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych terenach innych składowisk,
5) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
6) określanie dodatkowych obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi, jeżeli tego wymagają względy życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska,
7) opiniowanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami,
8) wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

6. W zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:

1) nakładanie na podmiot, w drodze decyzji obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji
zanieczyszczających ,
2) ustalanie, w drodze decyzji rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać
na środowisko,
3) wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza,
4) prowadzenie rejestru rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza,
5) sporządzanie mapy akustycznej (co 5 lat),
6) wydawanie decyzji dla podmiotu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
7) zobowiązanie podmiotu do przedstawienia oceny oddziaływania inwestycji lub obiektu budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko w stosunku do inwestycji
mogących pogorszyć stan środowiska,
8) ustalanie dla podmiotu, w drodze decyzji obowiązku usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
W razie braku możliwości wykonania tego obowiązku ustala się wysokość kwoty pieniężnej na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
10) udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na wniosek zarządu powiatu,
11) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
12) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
13) wydawanie decyzji dla podmiotu korzystającego ze środowiska i prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego – w przypadku
stwierdzenia negatywnego oddziaływania tej instalacji na środowisko,
14) gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – opracowywanie planów oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania
funduszem,
15)przyznawanie uprawnień w drodze decyzji do handlu emisjami, wnioskowanie o przyznanie uprawnień do emisji oraz kontrola raportów z okresu rozliczeniowego
handlu emisjami.

7. W zakresie ochrony przyrody:

1) popularyzowanie ochrony przyrody,
2) uzgadnianie jako organ zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia, powiększenia, zmniejszenia lub likwidacji
parku narodowego,
3) opiniowanie jako organ zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia parku krajobrazowego lub ograniczenia jego obszaru,
4) opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
6) nadawanie osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
7) prowadzenie rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt, ich części i produktów pochodnych oraz rejestru upraw i hodowli tych roślin i zwierząt,
8) opiniowanie jako organ zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego projektu rozporządzenia w sprawie zniesienia parku krajobrazowego lub ograniczenia jego obszaru,
9) uzgadnianie projektu planów ochrony jako organ zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego,
10) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
11)wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów gminnych i Skarbu Państwa.

8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze podjęcia wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych,
2) przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania, cofania i stwierdzania wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą,
3) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem granic obszarów i terenów górniczych,
4) przygotowywanie decyzji w sprawie przeniesienia koncesji na rzecz innego podmiotu,
5) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
6) przygotowywanie decyzji nakazujących temu, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu robót geologicznych, wykonanie dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań,
pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek,
7) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi,
8) przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie, a także decyzji nakazujących zmianę
dokumentacji geologicznej oraz wykonanie dodatkowych prac geologicznych,
9) przyjmowanie dokumentacji geologicznych nie wymagających uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji,
10) przyjmowanie corocznych informacji o zmianach zasobów złóż kopalin oraz przygotowywanie decyzji nakazujących dokonanie obmiaru wyrobisk i przedłożenie operatów
ewidencyjnych,
11) przygotowywanie decyzji udzielających zgody na przeklasyfikowanie zasobów złóż kopalin, jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50% wielkości rocznego
wydobycia ze złoża,
12) prowadzenie spraw dotyczących ustalania opłat eksploatacyjnych oraz opłat dodatkowych, w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków
określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych, a także opłat podwyższonych, w przypadku działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji
albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
13) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
14) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznych.

9. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

1) określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji oraz uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy,
2) nałożenie obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
3) możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
4) nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
5) przeprowadzanie kontroli wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6) nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
7) nakładanie podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2015-12-03 14:25:07
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2015-12-03 14:25:28
Ostatnia zmiana:2015-12-28 11:35:27
Ilość wyświetleń:2256

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij