Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Komunikacji i Dróg

Naczelnik Wydziału Tadeusz Olejniczak, tel. (62) 725 42 56 w. 340
e-mail: tadeusz.olejniczak@starostwo.krotoszyn.pl 

Zastępca Naczelnika Wydziału Janusz Hyliński, tel. (62) 725 42 56 w. 350
e-mail: janusz.hylinski@starostwo.krotoszyn.pl, uprawnienia@starostwo.krotoszyn.pl

Wydział zajmuje się sprawami związanymi z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, transportem drogowym, stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, usuwaniem pojazdów z drogi oraz zarządzaniem ruchem na drogach.


Osoby odpowiedzialne (rejestracja pojazdów):

Inspektor Genowefa Banaszak, tel. (62) 725 42 56 w. 303

Inspektor Katarzyna Chmielewska, tel. (62) 725 42 56 w. 303

Inspektor Tomasz Głowienkowski, tel. (62) 725 42 56 w. 303

Inspektor Ewa Hylewicz, tel. (62) 725 42 56 w. 303

Podinspektor Donata Kala, tel. (62) 725 42 56 w. 303

Inspektor Eugenia Koźmińska, tel. (62) 725 42 56 w. 303

Podinspektor Maciej Oprysiak,  tel. (62) 725 42 56 w. 304
e-mail: maciej.oprysiak@starostwo.krotoszyn.pl, rejestracja@starostwo.krotoszyn.pl


Osoby odpowiedzialne (wydawanie uprawnień):

Inspektor Agnieszka Klajbert, tel. (62) 725 42 56 w. 350
e-mail: agnieszka.klajbert@starostwo.krotoszyn.pl

Podinspektor Małgorzata Rożek, tel. (62) 725 42 56 w. 305
e-mail: malgorzata.rozek@starostwo.krotoszyn.pl

Podinspektor Natalia Włodarczyk, tel. (62) 725 42 56 w. 305
e-mail: natalia.wlodarczyk@starostwo.krotoszyn.pl

Inspektor Monika Wolniak, tel. (62) 725 42 56 w. 305
e-mail: monika.wolniak@starostwo.krotoszyn.pl

 

Osoby odpowiedzialne (transport drogowy):

Specjalista Marek Beker, tel. (62) 725 42 56 w. 368
e-mail: marek.beker@starostwo.krotoszyn.pl, transport@starostwo.krotoszyn.pl


Na podstawie §33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie ruchu drogowego:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i tablic rejestracyjnych
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych,
3) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których jest uzależnione używanie pojazdu,
4) kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdów w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdów lub jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,
5) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz kierowanie pojazdów do uprawnionych stacji kontroli pojazdów w celu nabicia nowego numeru VIN lub wykonania tabliczki znamionowej,
6) wyrejestrowywanie pojazdów,
7) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych,
8) zwracanie dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny zatrzymania,
9) ustalanie nazwy indywidualnej i wydawanie tablic indywidualnych,
10) zamawianie, przyjmowanie od producenta i ewidencjonowanie tablic rejestracyjnych,
11) zamawianie, przyjmowanie od producenta i ewidencjonowanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych,
12) zgłaszanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego braku opłaty obowiązkowego ubezpieczenia OC,
13) czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu drogowego,
14) wyznaczanie (wybór) jednostek upoważnionych do usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu oraz współpraca z tymi jednostkami,
15) wydawanie decyzji o naliczeniu kosztów usuwania, przechowywania,
16) ewidencjonowanie pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym,
17) prowadzenie spraw związanych z przepadkiem nieodebranych pojazdów,
18) prowadzenie spraw przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, związanych ze zwrotem nadpłaty przy wydaniu karty pojazdu,
19) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów ,
20) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
21) wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
22) wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych ,
23) cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych.

II. W zakresie kierowania pojazdami:
1) generowanie profili kandydata na kierowcę,
2) wydawanie praw jazdy, wydawanie wtórników praw jazdy, przedłużanie okresu ważności praw jazdy, wymiana praw jazdy, wymiana zagranicznych praw jazdy,
3) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
4) dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
5) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem, wydawanie wtórników pozwoleń na kierowanie tramwajem, przedłużanie okresu ważności pozwoleń do kierowania tramwajami,
6) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, rozszerzanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
7) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, rozszerzanie zezwoleń na kierowanie pojazdami przewożącymi wartości pieniężne (od dnia 2014-01-19),
8) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
9) poświadczanie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
10) sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy,
11) wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
12) wpisywanie do ewidencji jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkół prowadzących
szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnień,
13) skreślanie z ewidencji jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnień,
14) prowadzenie ewidencji instruktorów (wpisywanie do ewidencji, odmawianie wpisu oraz skreślanie z ewidencji z urzędu lub na wniosek uprawnionego organu, wydawanie legitymacji instruktorów),
15) prowadzenie ewidencji wykładowców (wpisywanie do ewidencji, odmawianie wpisu oraz skreślanie z ewidencji z urzędu lub na wniosek uprawnionego organu, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców),
16) sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych,
17) wydawanie decyzji administracyjnych o przedłużeniu okresu próbnego (od dnia 2016-01-04),
18) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji,
19) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego (do dnia 2016-01-04),
20) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie,
21) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie psychologiczne,
22) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny (od dnia 2016-01-04),
23) wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
24) wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,
25) wydawanie decyzji administracyjnych o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
26) wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
27) uchylane decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
28) przyjmowanie od Prokuratury, Policji lub innych upoważnionych jednostek, zatrzymanych praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem,
29) zwracanie zatrzymanych praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem,
30) żądanie i wysyłka akt ewidencyjnych kierowców,
31) wykonywanie wyroków sądów w zakresie orzeczonych środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz podawanie właściwych wyroków do informacji publicznej,
32) współpraca, udostępnianie dokumentacji i prowadzenie korespondencji z uprawnionymi jednostkami.

III. W zakresie transportu drogowego, zarządzania ruchem na drogach oraz przewozów:
1) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne w zakresie przewozów krajowych,
2) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
3) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
4) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób,
5) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy,
6) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
7) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
8) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
9) wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób na obszar wykraczający poza granice jednej gminy,
10) wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu i wygaśnięciu wydanych licencji lub zezwoleń,
11) koordynacja rozkładów jazdy przewozów regularnych,
12) przeprowadzanie kontroli w przedsiębiorstwach, którym wydano licencję, zaświadczenia lub zezwolenia,
13) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
14) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
15) ograniczanie obowiązku przewozu oraz nakładanie obowiązku zawarcia umowy przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
16) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2015-12-04 07:25:51
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2015-12-04 07:26:31
Ostatnia zmiana:2015-12-04 07:26:35
Ilość wyświetleń:3381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij