Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GG

Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GG

Naczelnik Wydziału:
Dariusz Kłakulak - (62) 725 42 56 w. 329
e-mail geodezja@starostwo.krotoszyn.pl
Wydział realizuje zadania wynikające z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków Renata Kubiak - 62 725 42 56 w. 331,  e-mail renata.kubiak@starostwo.krotoszyn.pl
Osoby odpowiedzialne:
Inspektor Przemysław Pietrzak, tel. (62) 725 42 56 w.332, e-mail przemyslaw.pietrzak@starostwo.krotoszyn.pl
Inspektor Sylwia Konrady, tel. (62) 725 42 56 w.334, e-mail sylwia.konrady@starostwo.krotoszyn.pl
Inspektor Justyna Wierzowiecka, tel. (62) 725 42 56 w.334, e-mail justyna.wierzowiecka@starostwo.krotoszyn.pl
Podinspektor Monika Skiba, tel. (62) 725 42 56 w.333, e-mail monika.skiba@starostwo.krotoszyn.pl
Geodeta Romana Williams, tel. (62) 725 42 56 w.333, e-mail romana.williams@starostwo.krotoszyn.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Aldona Lis – (62) 725 42 56 w.366, e-mail  aldona.lis@starostwo.krotoszyn.pl
Osoby odpowiedzialne:
Inspektor Arkadiusz Drygas, tel. (62) 725 42 56 w.357, e-mail arkadiusz.drygas@starostwo.krotoszyn.pl
Specjalista Daria Urbańska, tel. (62) 725 42 56 w.337, e-mail daria.urbanska@starostwo.krotoszyn.pl
Podinspektor Anna Karolczak, tel. (62) 725 42 56 w.337, e-mail anna.karolczak@starostwo.krotoszyn.pl
Inspektor Lucyna Mikajewska-Trawińska, tel. (62) 725 42 56 w.327, e-mail lucyna.mikajewska@starostwo.krotoszyn.pl
Podinspektor Paulina Florkowska, tel. (62) 725 42 56 w.327, e-mail paulina.florkowska@starostwo.krotoszyn.pl
Geodeta Miłosz Roszak, tel. (62) 725 42 56 w.357, e-mail milosz.roszak@starostwo.krotoszyn.pl
Podinspektor Karol Szulc, tel. (62) 725 42 56 w.357, e-mail karol.szulc@starostwo.krotoszyn.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Tomasz Jędrkowiak – (62) 725 42 56 w.367, e-mail tomasz.jedrkowiak@starostwo.krotoszyn.pl
Osoby odpowiedzialne:
Podinspektor Barbara Grzonka, tel. (62) 725 42 56 w.336, e-mail barbara.grzonka@starostwo.krotoszyn.pl
Podinspektor Agnieszka Piotrowska, tel. (62) 725 42 56 w.336, e-mail agnieszka.piotrowska@starostwo.krotoszyn.pl
Podinspektor Żaklina Szymczak, tel. (62) 725 42 56 w.336, e-mail zaklina.szymczak@starostwo.krotoszyn.pl

Inspektor Katarzyna Ratajczak, tel. (62) 725 42 56 w.336, e-mail katarzyna.ratajczak@starostwo.krotoszyn.pl

 

Narada koordynacyjna
Przewodniczący narady koordynacyjnej - Dariusz Kłakulak – (62) 725 42 56 w. 329, e-mail geodezja@starostwo.krotoszyn.pl
Osoby odpowiedzialne:
Podinspektor Karol Szulc tel. (62) 725 42 56 w. 357, e-mail karol.szulc@starostwo.krotoszyn.pl

Podinspektor Anna Karolczak, tel. (62) 725 42 56 w.337, e-mail anna.karolczak@starostwo.krotoszyn.pl


Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1.W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:
1) Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
2) Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa w tym:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży, nabycia, zmiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu,
b)prowadzenie czynności wynikających z procedury realizacji uchwał,
c) przygotowywanie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz o wygaśnięciu trwałego zarządu powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
d) ustalanie propozycji cen nieruchomości stanowiących własność powiatu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu oraz innych opłat.,
e) zarządzanie nieruchomościami, w których wyodrębnione zostały lokale mieszkalne                
a w szczególności ustanowienie wspólnot i wybór zarządu,
3) gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a w szczególności przygotowywanie:
a) projektów uchwał w sprawie zasad gospodarowania i wynajmu lokali,
b)projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek czynszu,
4)uczestniczenie w tworzeniu i współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych,
5)Sporządzanie deklaracji od nieruchomości.
6)dokonywanie darowizn między Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego,
7) sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatne oddawanie w użytkowanie wieczyste,
8) zamiana nieruchomości Skarbu Państwa,
9)tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
10) sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej i bezprzetargowej,
11)rozwiązywanie umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste stosownie do Kodeksu Cywilnego,
12) orzekanie o ustanowieniu i wygaśnięciu trwałego zarządu,
13) naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
14) udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
15) podwyższanie stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
16) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
nieruchomościami Skarbu Państwa,
17) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
18) wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego,
19) wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości,
20) składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego,
21) występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęcie postępowania
wywłaszczeniowego jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku,
22) przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
23) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu lub nadaniu nieruchomości zamiennej,
24) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej,
25)udzielanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przysyłania płynów, pary, gazów i
energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
26)udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
27) udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
28)orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
29) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczenia o spłaceniu wierzytelności,
30) sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych, wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych,
31) orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieruchomości,
32) aktualizowanie wartości katastralnej nieruchomości,
33) regulacja prawna nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
34)przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
35) przekazywanie na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
36) przejęcie nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
37) wydawanie na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
38)przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
a) dokonywania darowizn między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatne oddawanie w użytkowanie wieczyste,
c) zamiany nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
d) sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
e) rozwiązywania umów o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste,
f) udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
g) podwyższania stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd.
39)udział w postępowaniu o nabywanie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne pozostających we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
nie stanowiących ich własności,
40)ustalenie i wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
41)ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
42) ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu.
2.W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:
1) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej wraz z niezbędną dokumentacją,
2) wyrażanie zgody na nadanie resztówki,
3) orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny nabycia,
4) wyrażanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowanie ustawowego terminu,
5) orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz ustalaniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy i innych tytułów niż dzierżawca,
6) stwierdzenie o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa,
7) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych,
8) przyznawanie nieodpłatnie na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
9) wdrażanie postępowania scaleniowego lub wymiennego,
10) zwoływanie zebrań uczestników scalenia,
11) wydawanie upoważnień geodetom do opracowywania projektu scalenia lub wymiany,
12) powoływanie komisji doradczej,
13) rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalenia,
14) zatwierdzenie projektów scalenia lub wymiany gruntów,
15) ogłaszanie do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów, lasów, sądów i innych upraw specjalnych, o terminie okazania projektu scalania gruntów,
16) występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego o ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych,
3.W zakresie geodezji, kartografii i katastru:
1) Prowadzenie spraw należących do kompetencji Geodety Powiatowego,
2) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
a) w tym prowadzenie dla obszaru powiatu:
-ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych,
-geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, zwanej dalej powiatową bazą „GESUT”,
-gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
-baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
-baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości;
-obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500
-1:5000, którymi są mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze
b) tworzenie i udostępnianie baz danych w tym ewidencji gruntów i budynków, powiatowej bazy „GESUT”, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500
-1:5000, którymi są mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze,
c) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1: 1200, 1:5000, którymi są mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze,
3) koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
4) zakładanie osnów szczegółowych,
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) zapewnienie organizacyjno - technicznej obsługi narady koordynacyjnej,
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
9) wydawanie zaświadczeń na żądanie strony,
10) sporządzanie sprawozdań z zakresu geodezji i kartografii oraz z wykorzystania dotacji

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2015-12-09 13:01:44
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2015-12-09 13:02:10
Ostatnia zmiana:2018-01-09 14:27:43
Ilość wyświetleń:6622

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij