Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału:
Krzysztof Pawlak - (62) 725 42 56 w. 322
e-mail krzysztof.pawlak@starostwo.krotoszyn.pl


 Wydział zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów, przyjmowaniem zgłoszeń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia. Wydawaniem decyzji na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,  wydawaniem zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynku, oraz o samodzielności lokali. Sprawuje nadzór urbanistyczno-budowlany nad  zgodnością planowanych inwestycji z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy oraz opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Kontroluje posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z przynależnością osób do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Rozstrzyga o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych. Udziela lub odmawia zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i ustawy o transporcie kolejowym.    

Osoby odpowiedzialne (wydawanie pozwoleń):
Inspektor Łucja Roszczak, tel. (62) 725 42 56 w. 352
e-mail: lucja.roszczak@starostwo.krotoszyn.pl
Inspektor Elżbieta Kędzierska, tel. (62) 725 42 56 w. 313
e-mail: elzbieta.kedzierska@starostwo.krotoszyn.pl
Inspektor Justyna Kmieciak, tel. (62) 725 42 56 w. 313
e-mail: justyna.kmieciak@starostwo.krotoszyn.pl
Podinspektor Anna Kuczyńska, tel. (62) 725 42 56 w. 314
e-mail: anna.kuczynska@starostwo.krotoszyn.pl 
Osoby odpowiedzialne (rejestracja dokumentów, dzienniki budowy):
Podinspektor Halina Włodarczyk, tel. (62) 725 42 56 w. 328
e-mail: halina.wlodarczyk@starostwo.krotoszyn.pl,

Na podstawie §33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie  do podstawowych zadań wydziału należy:
1. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu oraz projektu budowanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy  w przypadku braku miejscowego planu, a także z wymaganiami ochrony środowiska.
2. Sprawowanie nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 
4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz aktualnych przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego
a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym.
b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
c) kopii innych decyzji postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.
6. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych  i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
7. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych.
8. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo na podstawie ustawy o transporcie kolejowym
9. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę, wraz z zatwierdzeniem projektów budowlanych
11. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
12. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych wraz z zatwierdzaniem projektów budowlanych.
13. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych
14. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem decyzji  o zmianie pozwolenia na budowę.
15. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę
16. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. 
17. Prowadzenie postępowań administracyjnych i odwoławczych związanych z wydawaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę  i zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
18. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
19. Przenoszenie przyjętych zgłoszeń na rzecz innej osoby.
20. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
21. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym  o których mowa w art..29 ust. 1, 2b, 19a, oraz przebudowy, o której mowa w art.29 ust. 2 pkt. 1b wraz z ostemplowaniem złożonych projektów i zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o powyższych  zgłoszeniach, zgodnie z zakresem zawartym w ustawie Prawo budowlane.
22. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
23. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
24. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót objętych zgłoszeniem, zgłoszeniem z projektem budowlanym i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
25. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
26. Prowadzenie rejestrów
a) wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do nich danych,  
b) decyzji o pozwolenie na budowę, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do nich danych,  przechowywanie dokumentów objętych powyższymi pozwoleniami 
c)  zgłoszeń budowy , o której mowa w art. 29 ust.1 pkt.1a, 2b, i 19a, ustawy Prawo budowlane  a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do nich danych,  przechowywanie dokumentów objętych powyższymi  zgłoszeniami.
27. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczanie w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
28. Rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz określenie granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
29. Przekazywanie informacji podatkowej i kopii ostatecznych decyzji do odpowiednich Burmistrzów i Wójtów.
30. Przekazywanie decyzji pozwoleń na budowę, oraz kopii zgłoszenia budowy o których mowa w art.29, ust.1, pkt 1a, 2b   i 19a ustawy Prawo budowlane lub kopii zgłoszenia przebudowy wraz  z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo organowi który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach , o której mowa w art. 71, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko. 
31. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań i meldunków z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej  do GUS-u  i Urzędu Wojewódzkiego.

32  Uzgadnianie rozwiązań projektowych z wojewódzkim konserwatorem zabytków w stosunku do obiektów  budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków a ujętych w gminnej ewidencji zabytków i planach zagospodarowania przestrzennego.
33.  Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
34.  Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy i województwa.
35.  Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
36. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
37. Poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.


 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2015-12-17 07:41:33
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2015-12-17 07:44:14
Ostatnia zmiana:2018-08-29 08:40:44
Ilość wyświetleń:3858

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij