Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych - procedura nr Sp/ArB-3

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

Procedura nr SP/ArB – 3

 

Skrócony opis sprawy:

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Wymagane dokumenty:

W zależności od rodzaju zamierzonego do realizacji obiektu budowlanego do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych albo do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

1. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

2. W przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m3 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (opis wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach). Projekt zagospodarowania, dotyczący budowy instalacji zbiornikowej gazu, należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

3. W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy przedstawić plan zagospodarowania terenu lub działki wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4b ustawy Prawo budowlane w przypadku zgłoszenia budowy:

   wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

   wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

   sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

należy dołączyć następujące dokumenty:

-  4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami   i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;

- Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków, które powinno być aktualne na dzień opracowania projektu;

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie                   z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5. Do zgłoszenia przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych (która nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków) należy dołączyć:

-  4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;

- Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków, które powinno być aktualne na dzień opracowania projektu;

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

6. Informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5), dołącza się                 w przypadku, gdy informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (jeżeli jest ich więcej) nie zmieściły się w zgłoszeniu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

7. W przypadku robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (wymienionych               w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane), które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. W przypadku reprezentowania poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz                        z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (budynek nr 2 – parter), po uprzednim uzgodnieniu w Wydziale Architektury i Budownictwa (budynek nr 1 ,pokój nr 9,10 - I piętro).

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu                    w formie decyzji, inwestor może rozpocząć roboty budowlane.

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, inwestor może rozpocząć roboty budowlane (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia powoduje, iż zostaje zatrzymany bieg terminu, który ma organ właściwy na wniesienie ewentualnego sprzeciwu na wykonanie zawartych w zgłoszeniu robót budowlanych).

 

Podstawa prawna:

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290  z późniejszymi zmianami),
Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r,
(jednolity tekst                Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami ),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( jednolity tekst -Dz. U. z 2016 poz. 65,195,544,753 z poźn.zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych                  w zgłoszeniu. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego.

 

Opłata skarbowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( jednolity tekst -Dz. U. z 2016 poz. 65,195,544,753 z poźn.zm.)

 

 

Informacji udziela:

Wydział Architektury i Budownictwa pokój: 9,10 tel. (062)725-42-56 wew. 328, 314, 313

 

Załączniki:

        zgłoszenie budowy obiektów i robót nie wymagających pozwolenia na budowę

        zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

        informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (B-3)

        pełnomocnictwo

 

 

Załączniki

B3 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (32.5kB) Zapisz dokument  
B4 - informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszklanego, oświadczenia o posiadanym prawie (30.2kB) Zapisz dokument  
zgłoszenie budowy obiektów i robót nie wymagających pozwolenia na budowę (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pełnomocnictwo (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2016-12-15 11:01:55
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2016-12-15 11:04:57
Ostatnia zmiana:2016-12-15 11:05:16
Ilość wyświetleń:1738
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij