Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500229572-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.
Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z podziałem na dwie części: Zadanie 1 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do rozbudowy Infrastruktury Technicznej tzw. Centrum Przetwarzania Danych”, Zadanie 2 pn. „Dostawa komputerów i oprogramowania”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”. Nr RPWP.02.01.02-30-0007/16-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596386-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 25085475400000, ul. ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.  10, 63700   Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 254 256, e-mail przetargi@starostwo.krotoszyn.pl, faks 627 253 423.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-krotoszyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z podziałem na dwie części: Zadanie 1 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do rozbudowy Infrastruktury Technicznej tzw. Centrum Przetwarzania Danych”, Zadanie 2 pn. „Dostawa komputerów i oprogramowania”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or. 272.18.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z podziałem na dwie części: Zadanie 1 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do rozbudowy Infrastruktury Technicznej tzw. Centrum Przetwarzania Danych”, Zadanie 2 pn. „Dostawa komputerów i oprogramowania”. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem dostarczenia infrastruktury technicznej na potrzeby uruchomienia tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zapewniającego niezbędne usługi systemowe dla świadczenia elektronicznych usług publicznych z zakresu zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będących w kompetencji Powiatu Krotoszyńskiego. 2. Zamówienie jest udzielane w dwóch częściach. 2.1. Zadanie 1 „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do rozbudowy Infrastruktury Technicznej tzw. Centrum Przetwarzania Danych”. 2.1.1. Zamówienie obejmuje: 2.1.2. Dostawę: serwera sprzętowego klasy A (2U) - 1 sztuka , serwera sprzętowego klasy B (1U) - 1 sztuka, Oprogramowania Systemowego, Oprogramowania Bazodanowego niezbędnych do rozbudowy środowiska systemowego Systemu PZGiK funkcjonującego u Zamawiającego w oparciu o system GEO -INFO 7 firmy Systherm - Info sp. z o.o. z Poznania, 2.1.3. Dostawę dokumentacji technicznej producenta sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 2.1.4. Przeprowadzenie instalacji i uruchomienie sprzętu komputerowego, w tym przeprowadzenie testów wewnętrznych serwerów na potrzeby potwierdzenia poprawności technicznej przedmiotu dostawy, iż nie posiada ono wad fizycznych, 2.1.5. Zapewnienie gwarancji jakości wykonania zamówienia, w tym usług serwisu zgodnie z wymaganiami OPZ SIWZ w okresie wskazanym Ofertą Wykonawcy. 2.2. Zadanie 2 : „Dostawa komputerów i oprogramowania”. 2.2.1. Zamówienie obejmuje: 2.2.2. Dostawę 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem tj. 5 stacji roboczych i 5 monitorów, 2.2.3. Przeprowadzenie instalacji i uruchomienie dostarczanego sprzętu komputerowego, w tym przeprowadzenie testów wewnętrznych stacji roboczych na potrzeby potwierdzenia poprawności technicznej przedmiotu dostawy, iż nie posiada ono wad fizycznych, 2.2.4. Zapewnienie gwarancji jakości wykonania zamówienia, w tym usług serwisu zgodnie z wymaganiami OPZ SIWZ w okresie wskazanym Ofertą Wykonawcy. 2.3. Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne przedmiotu dostawy dla każdej części zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne jakie winien spełniać produkt oferowany przez Wykonawcę. Wykonawca może zaoferować produkt o parametrach lepszych niż opisane przez Zamawiającego. 2.4. Oferowany sprzęt nie może być starszy niż z rocznika 2017. Wykonawca zobowiązuje się, do dostarczenia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, fabrycznie nowego (bez śladu wcześniejszego użytkowania), pełnowartościowego w pierwszym gatunku, wolnego od wad materiałowych i produkcyjnych oraz wolnych od wad technicznych i prawnych. Nie dopuszcza się sprzętu używanego, recertyfikowanego, repakowanego. 2.5. Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów i funkcji zamawianych produktów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego pod względem posiadanych parametrów funkcjonalnych, jakościowych, technicznych i użytkowych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry użytkowe, techniczne i jakościowe i funkcjonalne, co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych, technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć opis parametrów techniczno-jakościowych pozwalający jednoznacznie stwierdzić, ze są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty. 2.6. Dotyczy oprogramowania. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dokonania odbioru do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych. Za datę dostawy przyjęta zostanie data dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownego postępowania. 2.7. Składana oferta musi obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy poszczególnych części zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 30213300-8, 72267000-4, 72250000-2, 48000000-8, 72268000-1, 72254000-0, 80500000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z podziałem na dwie części: Zadanie 1 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do rozbudowy Infrastruktury Technicznej tzw. Centrum Przetwarzania Danych”,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 114200.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMP S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Kod pocztowy: 02-230
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 134432.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134432.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134432.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z podziałem na dwie części: Zadanie 2 pn. „Dostawa komputerów i oprogramowania”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36650
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57195.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57195.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57195.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych